Dr Krzysztof Szczygielski

Słownictwo i paremie z ius i lex - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078

Dr Krzysztof Szczygielski, Łacińska terminologia prawnicza, Słownictwo i paremie z ius i lex IUS ius canonicun - prawo kanoniczne ius civile - prawo cywilne ius cogens - prawo (przepisy) bezwzględnie obowiązujące ius commune - prawo powszechne ius criminale (poenale) - prawo karne ius disposi...

Słownictwo i paremie z rzeczy - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1323

Dr Krzysztof Szczygielski, Łacińska terminologia prawnicza, Słownictwo i paremie z rzeczy res mobiles - rzeczy ruchome res immobiles - rzeczy nieruchome res consumptibiles - rzeczy zużywalne res corporales - rzeczy materialne res incorporales - rzeczy niematerialne res in commercio - rzeczy zn...

Słownictwo i paremie z zobowianie - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Dr Krzysztof Szczygielski, Łacińska terminologia, Słownictwo i paremie z zobowiązań Zobowiązania anatocismus - anatocyzm; pobieranie procentów od zaległych odsetek commodatum - umowa użyczenia compensatio - potrącenie creditor - wierzyciel culpa - wina culpa in contrahendo - wina przy zawarci...

Jurysprudencja rzymska - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2737

Jurysprudencja rzymska - nauka prawa W okresie republikańskim wiedza prawnicza skupiona była w rękach kolegów kapłańskich. Zajmowały się one odkrywaniem związków człowieka z bóstwem, skutkowaniem fas w zakresie ius . Prawo świeckie nie naśl...

Kodyfikacja prawa rzymskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Jej zwolennikiem był już Cezar. Kodyfikacja przyczynić się mogła do umocnienia władzy autorytarnej. W skutek oporu ówczesnych prawników i społeczeństwa nigdy do niej nie doszło. Bujny rozwój nauki prawa w pryncypacie przekreślał możliwość jego ko...

Konstytucje cesarskie, prawo zwyczajowe, Ustawa XII tablic

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

Spis zwyczajowego prawa rzymskiego dokonany przez tzw. kolegium decemwirów -decemviri legibus scribundis , spisany na tabliczkach miedzianych, drewnianych lub z kości słoniowej. Nie dotrwał jednak do naszych czasów ani do schyłku republiki. O...

Konstytucje cesarskie, prawo zwyczajowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Spis zwyczajowego prawa rzymskiego dokonany przez tzw. kolegium decemwirów -decemviri legibus scribundis , spisany na tabliczkach miedzianych, drewnianych lub z kości słoniowej. Nie dotrwał jednak do naszych czasów ani do schyłku republiki. O...

Ograniczone prawa rzeczowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

ograniczone prawa rzeczowe - prawne władztwo osoby nad rzeczą o charakterze niepełnym. Były to prawa wykonywane na rzeczy cudzej (nie na własnej). W tym wypadku na tej samej rzeczy jednocześnie występuje osoba uprawniona i osoba zobowiązana. służebności - ograniczone prawa rzeczowe polegające na ko...

Okres dominatu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

Dominat : upadek wszelkich instytucji republikańskich. Senat stał się wówczas organem doradczym cesarza. Władza senatu ograniczyła się tylko do miasta Rzym. W Konstantynopolu powstał analogiczny senat. Przy cesarzu istniała jeszcze rada państwa, która rozpatrywała na wniosek cesarza sprawy dotyczące...

Podział zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Zobowiązania jednostronne i 2stronnie zobowiązujące. - Jednostronnie zobowiązujące to takie gdzie jedna strona była tylko wierzycielem, a druga tylko dłużnikiem (pożyczka); istniała tu też prosta ochrona procesowa, gdyż było tylko jedno powództwo. - 2stronnie zobowiązujące to takie gdzie każda ze ...