Słownictwo i paremie z ius i lex - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słownictwo i paremie z ius i lex - wykład - strona 1 Słownictwo i paremie z ius i lex - wykład - strona 2 Słownictwo i paremie z ius i lex - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Dr Krzysztof Szczygielski, Łacińska terminologia prawnicza, Słownictwo i paremie z ius i lex
IUS
ius canonicun - prawo kanoniczne
ius civile - prawo cywilne
ius cogens - prawo (przepisy) bezwzględnie obowiązujące
ius commune - prawo powszechne
ius criminale (poenale) - prawo karne
ius dispositivum - prawo (przepisy) względnie obowiązujące
ius honorum - prawo piastowania urzędów
ius humanum - prawo ludzkie
ius non scriptum - prawo niepisane, zwyczajowe
ius particulare - prawo obowiązujące na danym terytorium
ius postliminii - prawo powrotu w granice swojego państwa
ius privatum - prawo prywatne
ius publicum - prawo publiczne
ius successionis - prawo dziedziczenia
ius suffragii - prawo głosowania
ipso iure (facto) - z mocy samego prawa (faktu)
LEX
lex abrogata - ustawa uchylona
lex domicilii - ustaw obowiązująca w miejscu zamieszkania danej osoby
lex ferenda - ustawa, która ma być uchwalona w przyszłości
lex generalis - ustawa ogólna lex specialis - ustawa (przepis) szczególna
lex imperfecta - ustawa niedoskonała
lex minus quam perfecta - ustawa mniej niż doskonała
lex plus quam perfecta - ustawa więcej niż doskonała
lex perfecta - ustawa doskonała
lex lata - ustawa obowiązująca
lex posterior - ustawa późniejsza
lex prior - ustawa wcześniejsza
lex superior - ustawa wyższego rzędu
lex inferior - ustawa niższego rzędu
lex prohibens - prawo zakazujące
ex lege - na podstawie ustawy
vi legis - z mocy ustawy, prawa
contra leges - przeciw, wbrew prawu
lege artis - według zasad sztuki; zgodnie z literą prawa
legis corruptio - pogwałcenie prawa
ratio legis - sens (cel) ustawy
vacatio legis - okres między uchwaleniem ustawy a wejściem jej w życie
verba legis - brzmienie ustawy
Sentencje:
1. Iuris executio non habet iniuriam (egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem)
2. Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur (praw nie ustanawia się dla poszczególnych osób, lecz dla ogółu)
3. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, ius suum cuique tribuere
(nakazy prawa są takie: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, oddać każdemu, co mu się należ)
4. Ius est ars boni et aequi (prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne)
5. Ius civile vigilantibus scriptum est (prawo cywilne pisane jest dla starannych)


(…)

… priori (ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą)
12. Lex superior derogat legi inferiori (ustawa wyższego rzędu uchyla ustawę niższego rzędu)
13. Lex specialis derogat legi generali (ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną)
14. Lex retro non agit (prawo nie działa wstecz)
15. Dura lex, sed lex (twarde prawo, ale prawo)
Zajęcia nr 2
Czynności prawne i prawo osobowe
negotium bilaterale - czynność…
… z prawem condicio contra bonos mores - warunek sprzeczny z dobrymi obyczajami
condicio iuris - warunek wynikający z samego prawa
condicio sine qua non - warunek niezbędny, nieodzowny
dies a quo - termin zawieszający (początkowy)
dies ad quem - termin rozwiązujący (końcowy)
dies cedens - dzień zaistnienia czynności prawnej modus - polecenie
donatio sub modo - darowizna z poleceniem
verba - wola strony…

Sentencje:
1. Dolo facit qui petit quo redditurus est (podstępnie działa ten, kto żąda tego, co będzie musiał zwrócić)
2. Furiosi voluntas nulla est (chory umysłowo nie ma woli)
3. Furiosus nullum negotium contrahere potest, quia non intellegit quid agat (chory umysłowo nie może dokonywać żadnej czynności, gdyż nie rozumie, co czyni)
4. Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet (nieznajomość prawa…
… wyznań chrześcijańskich
matrimonium redintegratum - powtórne małżeństwo tych samych osób
matrimonum subsequens - późniejsze małżeństwo rodziców dziecka żyjących wcześniej w konkubinacie
impedimentum matrimonii - przeszkoda do zawarcia związku małżeńskiego
impedimentum adfinitatis - przeszkoda małżeńska z powodu powinowactwa
impedimentum aetatis - przeszkoda małżeńska z powodu wieku
impedimentum consanguinitatis - przeszkoda małżeńska z powodu pokrewieństwa
divortium - rozwód
divortium ex iusta causa - rozwód z uzasadnionej przyczyny
adfinitas - powinowactwo
cognatio - pokrewieństwo
cognatio adoptiva - pokrewieństwo z adopcji
cognatio naturalis - pokrewieństwo naturalne
linea - linia pokrewieństwa
linea recta - linia prosta pokrewieństwa
linea obliqua (transversa) - linia boczna pokrewieństwa
ascendentes…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz