Dr Halina Guzy-Steinke

note /search

Funkcje pedagogiki społecznej-opracowanie

  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2961

Pedagogika społeczna charakteryzuje się specyficznymi funkcjami, dzięki którym przeobrażane jest środowisko oraz kształtowane są postawy czynne (włączamy się do życia publicznego, udzielamy – pomagamy innym). Są nimi: kompensacja, profilaktyka oraz doskonalenie. KOMPENSACJA – umożliwia wyrównywa...

Kalendarium życia Helen Radlińskiej-opracowanie

  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1456

Kalendarium życia, działalności i twórczości Heleny Radlińskiej Rok Wydarzen Występuje pod pseudonimami: H. Orsza, J. Strumiński, Warszawianin. Jej rodzina: Aleksander Rejchman i Melani z domu Hirszfeld. Jej ojciec był współzałożycielem i pierwszym dyrektorem Filharmonii Narodowej oraz wydawcą ...

Metoda organizowania środowiska-opracowanie

  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1274

Metoda - pewien sposób postępowania. Określany zespół reguł i przepisów dotyczy stawiania problemów zbierania danych i ich interpretacji i doświadczania budowania teorii oraz jej testowania. WYRÓŻNIKI METODY: powtarzalność, uporządkowanie, skuteczność, ekonomiczność METODA ORGANIZOWANIA ŚRODOWIS...

Ważniejsze prace Heleny Radlińskiej-opracowanie

  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3115

Ważniejsze prace 1. Helena Radlińska, Kto to był Mickiewicz?, Warszawa 1897 2. Podstawy wychowania narodowego w oprac. Helena Radlińska W: Księga pamiątkowa II Polskiego Kongresu Pedagogicznego odbytego w dniach 1 i 2 listopada 1909 we...

Środowisko lokalne-opracowanie

  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 2527
Wyświetleń: 5208

ŚRODOWISKO LOKALNE – STRUKTURA, FUNKCJE, PRZEMYSŁ I GENEZA  Środowisko lokalne obok rodziny było najważniejszym czynnikiem socjalizacji  Jego siła i znaczenie wynika m.in. stąd, że jest ono nieodłącznym i nieuchronnym elementem otoczenia życia jednostki  W związku z istnieniem tego pojęcia...

Dobro wspólne-opracowanie

  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1008

W pedagogice społecznej jako wartość określana jest kategoria dobra wspólnego. Pedagogika społeczna przyjmuje że człowiek jest istotą społeczną i kształtuje się w relacjach z drugim człowiekiem. Człowiek kształtuje również środowisk...

Edukacja równoległa-opracowanie

  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1722

EDUKACJA RÓWNOLEGŁA • W znaczeniu węższym: to kształcenie i wychowanie pozaszkolne” jako układ placówek poza szkoła obejmujący swym oddziaływaniem określoną część dzieci i młodzieży. • W znaczeniu szerszym: to całokształt wpływów i oddziaływań zarówno planowych jak i okazjonalnych na dzieci, ...

Metoda indywidualnego przypadku-opracowanie

  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2338

METODA INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU - jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich, uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy ...

Podjeęcia do pedagogiki społecznej-opracowanie

  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 665

PODEJŚCIA:  Środowisko jako naturalne miejsce rozwoju człowieka W tym podejściu człowiek pojmowany jest jako istota BIOSOCJOKULTUROWA – jest to osoba dla której w procesie rozwoju istotne jest środowisko naturalne i jej fizyczny rozwój, środowisko społeczne, w którym wzrasta i środowisko kultu...