Dr hab. Krzysztof Amielańczyk

note /search

Prawo cywilne: rozwój historyczny i fazy rozwojowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1183

Delikty prawa cywilnego. 1.Historyczny rozwój. Delicta, maleficia- przestpstwa prawa prywa prywatnego.( crimina-prawa publicznego) Są oczywiście drugim obok kontraktów źródłem prawa zobowiązań. Fazy rozwojowe: Okres zemsty prywatnej- z...

Kradzież, zniewaga, uszkodzenie cudzej rzeczy jako delikty - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1316

Delikty. Kradzież (furtum) Furtum jako delikt prawa cywilnego przechodziło długą ewolucję. Przestępstwo to uregulowane było już w ustawie XII tablic. Występuje tam w dwóch rodzajach, stosownie do tego czy złodzieja schwytano na kradzieży czy też nie. Furtum manifestum - złodzieja schwytano na gor...

Juryści - charakterystyka i opis

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1015

D Z I A Ł A L N O Ś Ć J U R Y S T Ó W Liczne pisma - głównie komentarze do prawa cywilnego i edyktu, także: dzieła o treści dydaktycznej (instytucje) dzieła obejmujące całokształt prawa (digesta) pisma autoryzowanych jurystów stały się bezpośrednio źródłem prawa obowiązującego coraz większe znac...

Formy testamentu w prawie poklasycznym i testamenty prywatne - opis

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1281

Formy testamentu prawa pretorskiego Testamentum i u r e p r a e t o r i o f a c t u m Jednostronne oświadczenie ostatniej woli w dokumencie okazanym siedmiu świadkom i przez nich opieczętowanym. (testamentus septem signis signatum) Zerwanie z formalnością mancipatio, pisemność Pretor w edykcie p...

Kontakt przechowania, depozytariusz - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1064

Kontrakty realne(rzeczowe) Dochodzą do skutku re= wręczenie pewnej rzeczy jednej stronie przez drugą. Należą do nich: MUTUUM- pożyczka, FIDUCIA- z umowy powierniczej Wymagane jest porozumienie stron, również COMMODATUM- użyczenie realne wręczenie przedmiotu umowy= Wyposażało DEPOSITUM- przecho...

Kontrakty werbalne i literalne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1092

Stypulacja (stipulatio) - był to kontrakt werbalny. Dochodził do skutku w ten sposób, że wierzyciel przy użyciu określonych słów pytał dłużnika czy przyrzeka spełnić jakieś świadczenie, a dłużnik na pytanie to odpowiadał twierdząco. Najstarszą ...

Wymogi warunkujące zasiedzenie - wykład.

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

Każde zbywalne prawo podmiotowe można nabyć w sposób pochodny albo w sposób pierwotny. Do sposobów pochodnych zalicza się: - Mancypacja (mancipatio) - In iure cessio - Tracycja (traditio) Do sposobów pierwotnych zalicza się: - Zasiedzenie (usucapio) -

Pacta pretorskie, pacta legitima - omówienie zagadnień.

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1603

Pacta nuda i pacta versita. Ogólna charakterystyka Pacta - to umowy, które nie należały do kontraktów typowych, ani do kontraktów nienazwanych. Tak jak kontrakty konsensualne dochodziły do skutku w wyniku samego porozumienia między stronami. Pojęciem „pactum” posługuje się juz ustawa XII tablic. ...

Zdolność prawa, początek i koniec osobowości fizycznej - omówienie....

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 889

Podmioty prawa Zdolność prawna Zdolność prawna -jest to możliwość zajęcia w stosunkach prawnych stanowiska podmiotu prawa lub obowiązku np. właściciel i wierzyciel - posiadali czynną zdolność majątkową, dłużnik posiadał bierną zdolność majątkową. Zdolność do czynności prawnych - polega na możliwo...