Dr hab. Jolanta Blicharz

note /search

Krajowa Izba Odwoławcza

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1617

Krajowa Izba Odwoławcza Art. 172.   1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie Urzędu, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań od rozstrzygnięć protestów wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są:    1)   Prezes;    2)   wiceprezes;    3...

Wybór partnera prywatnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1414

Wybór partnera prywatnego wybór 1) Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy ustawy o koncesjach ...

Instytucja prawna sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ c...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1078

Instytucja prawna sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ czynności kontrolnych przewidziana w USDG Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów: - o zawiadomieniu - o legitymacji - obecności kontrolowanego - pro...

Komercjalizacja w celu komunalizacji

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2177

Komercjalizacja w celu komunalizacji Komunalizacja Z uzasadnionym wnioskiem dokonania komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w celu komunalizacji może wystąpić do ministra Skarbu organ wykonawczy obszarze j.s.t., na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa, na podstawie uch...

Monitorowanie pomocy publicznej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Monitorowanie pomocy publicznej Monitorowanie pomocy publ. - obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publ., w szczególności o jej rodzajach, formach oraz wielkości. Organem monitorującym pomoc publ. jest Prezes UOKiK, który opiera się na systemie informacj...

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje: - techniczne, - technologiczne, - organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne dz...

Odwołanie - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

Odwołanie Art. 184.   1.  (82) Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1a. 1a.  (83) W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:   ...

Partnerstwo publiczno prywatne strony podmiot

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Partnerstwo publiczno-prywatne: strony, przedmiot przedmiot regulacji Ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań ...

Partnerstwo publiczno prywatne w formie spółki

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Podmiot publiczny nie może być komplementariuszem. Cel i prze...