Partnerstwo publiczno prywatne strony podmiot

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Partnerstwo publiczno prywatne strony podmiot - strona 1

Fragment notatki:

Partnerstwo publiczno-prywatne: strony, przedmiot przedmiot regulacji Ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. podmiot publiczny-pojęcie a)  jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, b)  inna, niż określona w lit. a, osoba prawna, utworzona w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w lit. a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: -   finansują ją w ponad 50 % lub -   posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub -   sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub -   mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, c)  związki podmiotów, o których mowa w lit. a i b;    partner prywatny-pojęcie przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny    składnik majątkowy -pojęcie nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu kc, rzecz ruchomą oraz prawo majątkowe;    przedsięwzięcie-pojęcie a)  budowa lub remont obiektu budowlanego, b)  świadczenie usług, c)  wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub d)  inne świadczenie - połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz