Partnerstwo publiczno - prywatne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Partnerstwo publiczno - prywatne - strona 1

Fragment notatki:

Partnerstwo publiczno - prywatne - ustawa z 19-12-2008 o partnerstwie publiczno - prywatnym
- ustawa ta określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (art. 1 ust. 1)
- dwie kategorie podmiotów wynikające z nazwy: partner publiczny i prywatny - podmioty uczestniczące - podmiot publiczny - inicjują proces partnerstwa
- jednostki sektora finansów publicznych
- osoba prawna utworzona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, nie są nastawione na zysk i to nie jest działalność gospodarcza
- związki powyższych podmiotów
- podmiot prywatny : przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny (jego działalność ma być ukierunkowana na osiągnięcie zysku)
- art. 2 pkt 4 - przedsięwzięcie
- budowa lub remont obiektu budowlanego
- świadczenie usług
- wykonania działa - głównie wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość / użyteczność
- inne świadczenia - połączona z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno - prywatnego lub jest z nim związany
- proces realizowania zadania publicznego - zadanie partnerstwa
- jego przedmiotem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym (art. 1 ust. 2)
- np. ryzyko polityczne, funkcjonalne, ekonomiczne / finansowe (gdy np. podmiot nie zaangażował zbyt wiele, albo by to pozostało pod odpowiednią ochroną)
- przedsięwzięcie długofalowe, jego efekt jest trudny do przewidzenia, możemy nim w dość ograniczonym stopniu jedynie kierować - składnik majątkowy (art. 2 pkt 3): nieruchomość, część składowa nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 kc, rzecz ruchoma, prawo majątkowe; one nie muszą zawsze występować, np. muszą być przy robotach drogowych, ale nie są wymagane przy usługach; najczęściej nieruchomość wnosi partner publiczny
- wkład własny - świadczenie podmiotu publicznego lub partnera prywatnego polegające w szczególności
- na poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym na sfinansowaniu dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia
- na wniesieniu składnika majątkowego
- jeżeli wystąpi, to zawsze po obydwu stronach, ale ryzyko musi być ograniczone po stronie partnera prywatnego
- wybór partnera prywatnego - stosowanie właściwych ustaw w zależności od sposobu wynagradzania partnera prywatnego - tryb, procedury wyłonienia podmiotów; one mogą być samoistną

(…)

… uwzględnieniu przepisów ustawy o partnerstwie, a w przypadku wniesienia przez partnera publicznego wkładu własnego będącego nieruchomością, także przepisów ustawy z 21-08-1997 o gospodarce nieruchomościami
- uruchamianie procedury - ogłoszenia
- podmiot publiczny - art. 5
- ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych
- ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej informacja o planowanym partnerstwie publiczno - prywatnym - w zależności od wartości przedmiotu zamówienia
- ogłoszenie jest obligatoryjne - wybieramy tylko w którym z dwóch pierwszych ogłosimy
- powszechna dostępność do informacji to ma zapewnić - to też jest elementem konkurencyjności; drugim takim elementem jest opis przedmiotu
- pojęcie najkorzystniejszej oferty - ta, która przedstawia…
… o gospodarce nieruchomościami
- środek ustawy o koncesjach: jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno - prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy tejże ustawy (niezbędne przesłanki umożliwiające wykorzystanie właśnie tejże ustawy); gdy jest pobieranie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz