Odwołanie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odwołanie  - wykład - strona 1 Odwołanie  - wykład - strona 2 Odwołanie  - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Odwołanie Art. 184.   1.  (82) Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1a. 1a.  (83) W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:    1)   wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;    2)   opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;    3)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;    4)   odrzucenia oferty. 2.  (84) Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. 3. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 4. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 5. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. 6. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. 8) ) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Art. 185.   1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 2. Jeżeli wpis nie został uiszczony Prezes Urzędu zwraca odwołanie. O zwrocie odwołania rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Art. 186.   1. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie trzyosobowym. Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego Izby spośród wyznaczonych członków.

(…)

… oraz ich pełnomocników.
4. Izba odrzuca odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli stwierdzi, że:
   1)   w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
   2)   odwołanie nie zostało poprzedzone protestem, z zastrzeżeniem art. 181 ust. 4;
   3)   protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony;
   4)   protest lub odwołanie zostały wniesione z uchybieniem terminów określonych w ustawie;
   5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz