Komercjalizacja w celu komunalizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komercjalizacja w celu komunalizacji - strona 1 Komercjalizacja w celu komunalizacji - strona 2

Fragment notatki:

Komercjalizacja w celu komunalizacji Komunalizacja Z uzasadnionym wnioskiem dokonania komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w celu komunalizacji może wystąpić do ministra Skarbu organ wykonawczy obszarze j.s.t., na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki. W przypadku nieuwzględnienia wniosku minister informuje organ wykonawczy j.s.t., podając jednocześnie uzasadnienie odmowy. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, na wniosek 1) organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której znajduje się siedziba spółki, w której Skarb Państwa posiada akcje, lub 2) organu wykonawczego związku jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze którego mieści się siedziba spółki, może zbyć nieodpłatnie część lub wszystkie posiadane przez Skarb Państwa akcje tej spółki na rzecz tej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, o ile zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)   przedmiot działalności spółki jest związany z realizacją zadań własnych tej j.s.t. lub związku j.s.t., b)   spółka wykonuje działalność gospodarczą na obszarze składającej wniosek j.s.t. lub związku j.s.t., c)   spółka nie jest wpisana na listę spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa lub inne listy spółek o znaczeniu państwowym, tworzone na podstawie przepisów odrębnych. - Zbycie akcji , nie jest zbyciem akcji na zasadach ogólnych ( stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego zbycia akcji posiadanych przez j.s.t lub związek j.s.t na rzecz innej j.s.t lub związku j.s.t , przy czym kompetencje ministra Skarbu w zakresie zbywania akcji wykonuje organ wykonawczy j.s.t. lub związku jednostek samorządu terytorialnego.) - Do zbycia akcji nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - Zbycie akcji jest jawne i następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej. - Uprawnieni pracownicy w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji, której akcje zostały nieodpłatnie zbyte, zachowują uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji, kompetencje ministra Skarbu w zakresie zbywania akcji wykonuje organ wykonawczy j.s.t. lub organ wykonawczy związku j.s.t. Sprzedaż albo zbycie akcji przez j.s.t. W przypadku sprzedaży akcji Skarbu państwa, o których mowa wyżej część uzyskanych przychodów j.s.t lub związek j.s.t przekazuje, w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania przychodów z tego tytułu, na wyodrębnione rachunki funduszy celowych, w następującej wysokości:    1)   5 % przychodów ze sprzedaży akcji - na Fundusz Reprywatyzacji,   2)   15 % przychodów ze sprzedaży akcji - na Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz