Gospodarka komunalna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka komunalna - omówienie - strona 1 Gospodarka komunalna - omówienie - strona 2 Gospodarka komunalna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Gospodarka komunalna
Mieniem samorządu terytorialnego jest własnośc i inne prawa majątkowe przysługujące poszczególnym j.s.t, związkom samorządowym, a także mienie wojewódzkich, powiatowych i gminnych osób prawnych. Mienie samorządowe jest rodzajem mienia publicznego, ma służyc wykonywaniu zadań przez samorządy. Nie może być jednak utożsamiane z mieniem prywatnym. Mienie j.s.t poddane jest ochronie konstytucyjnej. Należy odróżniac - związany z działalnością gospodarczą j.s.t aspekt cywilny z administracyjnym. Z punktu widzenia prawa cywilnego ustawodawca stawia na równi wszystkie podmioty samorządowe, które posiadają osobowośc prawną. Na podstawie kryterium sposobu nabycia osobowości prawnej podmioty te można podzielic na te, których osobowośc prawna jest rezultatem ich statusu w prawie publicznym (np.: województwo, powiat, gmina, związek komunalny), oraz te, które uzyskują osobowośc prawną po spełnieniu konkretnych przesłanek, a zwłaszcza po dokonaniu wpisu w sądzie rejestrowym (np.: wojewódzkie, powiatowe, gminne osoby prawne, jednoosobowe spółki).
Samodzielnośc jednostek samorządu w wykonywaniu prawa własności i innych praw majątkowych podlega ochronie sądowej. Wykonywanie praw majątkowych przez organy j.s.t należy do kompetencji ich statutowych organów. Jako regułę przyjęto w tym zakresie domniemanie kompetencji organów wykonawczych j.s.t.
Samorząd może nabywac mienie albo z mocy ustaw (nabycie pierwotne), albo w wyniku własnej działalności (nabycie wtórne). J.s.t nie są przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, choc stosuje się do nich przepisy prawa antymonopolowego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów). Osoba prawna utworzona przez j.s.t nie może uwolnic się od odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów antmonopolowych powołując się na to, że wykonuje uchwały organów gminy. Ocena naruszeń przepisów antymonopolowych w odniesieniu do gminy dokonywana jest w oparciu o ustalenie, czy gmina faktycznie nadużywa swojej dominującej roli, czy wynika to ze specyfiki działań, które realizuje. Działalnośc gospodarcza gmin przekraczająca sferę użyteczności publicznej należy do jednej z najbardziej kontrowersyjnych kwestii - w szczególności dopuszczalnośc działalności zarobkowej. Zakres przedmiotowy gospodarki komunalnej określa ustawa o gospodarce komunalnej - przy czym zakres ten nie został określony jednolicie dla wszystkich szczebli samorządu. Z obowiązkiem wykonywania przez j.s.t zadań o charakterze publicznym koresponduje przyznanie im kompetencji do określania wysokości cen i opłat za usługi komunalne, a także za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

(…)

… „ułomna” mająca statut przedsiębiorcy.
Zastosowanie mają tu zasadniczo kodeks cywilny i ustawa o finansach publicznych. Treśc takiej umowy wynika z zasady swobody umów. …
mienia komunalnego lub rozporządzenie nim w inny sposób mogłoby spowodowac dla gminy poważną stratę majątkową, 3- w zakresie działalności bankowej i ubezpieczeniowej, 4- w sytuacji posiadania akcji lub udziałów spółek zajmujących się działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną lub wydawniczą na rzecz samorządu, 5- w sytuacjach „ważnych dla rozwoju gminy”). Powiat nie może podejmowac działalności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz