Jednostka samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

4
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednostka samorządu terytorialnego - strona 1

Fragment notatki:

Przynależność do wspólnoty samorządowej - pojęcie mieszkańca j.s.t. 6.Przynależność do wspólnoty samorządowej - pojęcie mieszkańca J.s.t
Mieszkańcem danej jednostki samorządu terytorialnego jest osoba stale zamieszkująca na danym terytorium.
Status mieszkańca gminy, powiatu województwa przysługuje nie tylko osobom zameldowanym na pobyt stały, lecz również osobom przebywającym z zamiarem stałego pobytu
Wg KC miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest ta miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu Z regulacji w Kodeksie Cywilnym wynika, że oceniać będziemy dwa elementy:
1.przebywanie w określonej miejscowości czyli korpus (obiektywne)
2.zamiar stałego w niej pobytu czyli animus (subiektywne) 8.Podmiotowość prawna j.s.t. 7.Podmiotowość prawna gminy Podmiotowość prawna jest to zdolność funkcjonowania jako odrębny podmiot w określonej sferze. Należy ją rozpatrywać w dwu aspektach:
upodmiotowienie w sferze prawa publicznego nastąpiło przez przekazanie poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego określonych zadań publicznych z zakresu administracji publicznej do wykonania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a więc podmiotowość publiczno - prawna występuje w stosunku do podmiotów, którym przekazano zadania publiczne. 2.Podmiotowość prywatno prawną (cywilno - prawną) - jednostki organizacyjne uzyskują podmiotowość prawną poprzez przyznanie im osobowości prawnej  j.s.t może pozywać i być pozywaną. J.s.t. w sferze prawa prywatnego mogą wykonywać przekazane zadania z zakresu administracji publicznej - stanowią odrębne od państwa podmioty administrujące. 9.Samodzielność j.s.t. i jej ochrona. 8.Samodzielność j.s.t i jej ochrona
Podmiotowość wiąże się ze zdolnością do samodzielnego działania bądź w sferze prawa prywatnego bądź w sferze prawa publicznego. W obu tych sferach samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie. 1. j.s.t mają osobowość prawną
2. przysługują im prawa własności i inne prawa majątkowe
3. samodzielność j.s.t podlega sądowej ochronie Sądowa ochrona samodzielności j.s.t Spory kompetencyjne między Prezyd. Miasta, a Ministrem rozstrzyga Prezes RM (rozstrzygniecie nadzorcze)
Cztery podstawowe elementy podlegające ochronie
1.ustrój j.s.t 2.sfera przyznanych kompetencji
3.sfera uprawnień do nabycia mienia komunalnego 4.sfera określona zakresem właściwości j.s.t. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz