Zagadnienia egzaminacyjne prawa samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia egzaminacyjne prawa samorządu terytorialnego - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia egzaminacyjne prawa samorządu terytorialnego Pojęcie samorządu w znaczeniu prawnym. Klasyfikacja samorządu. Pojęcie samorządu terytorialnego. Pojęcie gminy, powiatu, województwa. Pojęcie wspólnoty samorządowej. Przynależność do wspólnoty samorządowej - pojęcie mieszkańca j.s.t. Obywatelstwo polskie a przynależność do wspólnoty samorządowej Podmiotowość prawna j.s.t. Samodzielność j.s.t. i jej ochrona. Terytorium gminy (tworzenie, znoszenie, podział). Terytorium powiatu (tworzenie, znoszenie, podział). Terytorium województwa (tworzenie, znoszenie, podział). Miasta na prawach powiatu. Pojęcie zakresu działania, zadania i kompetencji. Zakres działania i zadania gminy. Zakres działania i zadania powiatu. Zakres działania i zadania samorządu wojewód ztwa. Klasyfikacja zadań jednostek samorządu terytorialnego. Zadania obligatoryjne i fakultatywne. Zadania własne i zlecone. Zadania powierzone. Zadania przekazane. Bezpośrednie uprawnienia mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów stanowiących j.s.t.. Zasady przeprowadzania wyborów do organów stanowiących j.s.t. Stały rejestr wyborców. Spis wyborców dla wyborów samorządowych. Reklamacje na nieprawidłowości w spisie wyborców. Zgłaszanie kandydatów na radnych. Ustalanie wyników głosowania w wyborach do organów stanowiących j.s.t. Czynne prawo wyborcze w wyborach wójta. B ierne prawo wyborcze w wyborach wójta. Zgłaszanie i rejestracja kandydatów. Wybó r wójta przez radę gminy. Ustalanie wyników głosowania w wyborac h wójta. Pojęcie i cel przeprowadzenia referendum lokalnego. Referendum obligatoryjne i fakultatywne. Przedmiot referendum lokalnego (w jakiej sprawie może być przeprowadzone?). Referendum w sprawie samoopodatkowania. Inicjator referendum lokalnego. Tryb przeprowadzania referendum z inicjatywy organu stanowiącego j.s.t. Tryb przeprowadzania referendum z inicjatywy mieszkańców. Tryb przeprowadzania referendum w sprawie odwołania organu stanowiącego j.s.t Tryb przeprowadzania referendum w sprawie innej niż odwołanie organu j.s.t. przed upływem kadencji. Tryb przeprowadzania referendum w sprawie odwołania wójta. Ważność referendum lokalnego i ustalanie jego wyników. Skutki prawne podjęcia rozstrzygnięcia w drodze referendum.

(…)

….
Sołectwa i ich organy.
Dzielnice i ich organy
Organy powiatu ich krótka charakterystyka.
Rada powiatu - skład i charakter prawny organu.
Rada powiatu - kompetencje.
Rada powiatu - tryb pracy.
Komisje rady powiatu.
Zarząd powiatu - skład i charakter prawny Zarząd powiatu - powoływanie.
Odwołanie zarządu powiatu w całości.
Odwołanie przewodniczącego zarządu powiatu.
Odwołanie poszczególnych członków zarządu powiatu.
Kompetencje zarządu powiatu.
Wybór starosty.
Kompetencje starosty.
Starostwo powiatowe.
Sekretarz i skarbnik powiatu.
Organy samorządu województwa i ich krótka charakterystyka.
Podejmowanie uchwał przez organy samorządu województwa.
Sejmik województwa - skład i charakter prawny organu.
Sejmik województwa - kompetencje.
Sejmik województwa - tryb pracy.
Komisje sejmiku województwa.
Zarząd
… j.s.t. i jej ochrona.
Terytorium gminy (tworzenie, znoszenie, podział).
Terytorium powiatu (tworzenie, znoszenie, podział).
Terytorium województwa (tworzenie, znoszenie, podział). Miasta na prawach powiatu.
Pojęcie zakresu działania, zadania i kompetencji.
Zakres działania i zadania gminy.
Zakres działania i zadania powiatu.
Zakres działania i zadania samorządu województwa.
Klasyfikacja zadań jednostek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz