Akty prawa miejscowego - Uchwała

Nasza ocena:

4
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty prawa miejscowego - Uchwała - strona 1

Fragment notatki:

Organy j.s.t. uprawnione do stanowienia aktów prawa miejscowego. 106. Organy j.s.t. uprawnione do stanowienia aktów prawa miejscowego
POWIAT: Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach stanowi je - rada powiatu w formie uchwały jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej.
Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący rady powiatu i kieruje do publikacji. Powiatowe przepisy porządkowe może wydać zarząd w przypadkach nie cierpiących zwłoki. Podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady powiatu.
GMINA: Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów pr.miej. obowiązujących na obszarze gminy,
Organem uprawnionym do stanowienia aktów pr.miej. w formie uchwał jest -rada gminy. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt w formie zarządzenia., które na najbliższej sesji rady gminy.
Zasady i tryb ogłaszania aktów pr. miej. określa ustawa z 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
WOJEWÓDZTWO: Stanowienie aktów prawa miejscowego należy do wyłącznej właściwości sejmiku wojewódzkiego. Podpisywanie aktów pr.miej. następuje przez Marszałka woj. Przekazane są do publikacji są w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Akty te w formie uchwały obowiązują na terenia województwa lub jego części , publikowane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym..
Wchodzą w życie z dniem ogłoszenia jeżeli przepisy odrębne nie przewidują wyraźnie innego terminu. 118.Rodzaje aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy j.s.t. 107. Rodzaje aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy j.s.t.
POWIAT: Stanowione są w szczególności w sprawach:
1.wymagających uregulowania w statucie
2.porządkowych
3.szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu
4. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
GMINA: Organy rady gminy mogą wydawać akty pr. miej. w zakresie:
1.wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych 2.organizacji urzędów i instytucji gminnych
3.zasad zarządu mieniem komunalnym
4.zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
WOJEWÓDZTWO: Akty pr.miejsc. : 1. statut województwa 2. zasady gospodarowania mieniem wojewódzkim
3. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 119.Akty wykonawcze stanowione przez organy j.s.t. 108. Akty wykonawcze stanowione przez organy j.s.t.
Wydawane są przez organy j.s.t. a także przez wojewodów i organy rządowej administracji nie zespolonej na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych. Ma charakter wiążący tzn. że organowi nie wolno jest wykroczyć


(…)

… mogą być przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych, które są uchwalane odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu i radę gminy.
120.Przepisy porządkowe stanowione przez organy j.s.t.. 109. Przepisy porządkowe stanowione przez j.s.t.
Przepisy porządkowe mogą być wydawane na podstawie generalnego upoważnienia zawartego w ustawach o administracji rządowej w województwie, ustawa o samorządzie powiatowym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz