Definicja aktów prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja aktów prawa miejscowego - strona 1 Definicja aktów prawa miejscowego - strona 2 Definicja aktów prawa miejscowego - strona 3

Fragment notatki:


Definicja aktów prawa miejscowego - art. 87 ust. 2 Konstytucji wymienia APM jako ostatnią kategorię prawa powszechnie obowiązującego.
* podręcznik Zimmermanna stwierdza, że maja moc równą rozporządzeniom, tylko, że maja ograniczony zasięg terytorialny
- APM wydają organy AP, organy samorządu terytorialnego, lub terenowe organy AR
* na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych
- Celem istnienia APM jest * decentralizacja procesu prawotwórczego
* powiązanie części regulacji prawnych z warunkami lokalnymi
* zapewnienie AP sprawnego reagowania na sytuacje, wymagające szybkiej interwencji prawa
- APM zawsze muszą być zgodne z aktami wyższego rzędu
- kategorie APM
1.
* statuty
* akty zawierające przepisy wykonawcze
* akty zawierające przepisy porządkowe
2. * akty wydane na podstawie ogólnego upoważnienia ustawowego (samoistne)
* akty wydane na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego (wykonawcze)
* akty wydane na podstawie specjalnego upoważnienia (przepisy porządkowe)
Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę - Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
- na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
  1)   wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, [autonomia statutowa]   2)   organizacji urzędów i instytucji gminnych,
  3)   zasad zarządu mieniem gminy,
zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
- W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
- Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach
- Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.
- W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.


(…)

… województwa, niezwłocznie po ich uchwaleniu i kieruje je do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
* Publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlega także uchwała budżetu województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu województwa.
- Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia - zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.
- Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie wojewoda oraz organy administracji niezespolonej stanowią akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub jego części.
- W zakresie nieuregulowanym w ustawach lub innych przepisach powszechnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz