Akty prawa miejscowego - Rada gminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty prawa miejscowego - Rada gminy - strona 1 Akty prawa miejscowego - Rada gminy - strona 2 Akty prawa miejscowego - Rada gminy - strona 3

Fragment notatki:

Egzamin zerowy - 18 maja (test wielokrotnego wyboru) Akty prawa miejscowego Konstytucja zawiera podstawę do wydawania aktów prawa miejscowego (art.94). Akty prawa miejscowego należą do źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Są wydawane na podstawie upoważnienia (mniej szczegółowe niż dla rozporządzenia). Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa (ustawy samorządowe).
Konstytucja nie wymienia aktów prawa miejscowego i nie wskazuje podmiotów, które są uprawnione do ich wydawania. Obecnie funkcjonują dwa podstawowe typy APM i są to: Przepisy wykonawcze do odrębnych ustaw - zawsze musi tu być upoważnienie zawarte w ustawie ze wskazaniem organu władzy lokalnej uprawnionego do wydania i materii, która ma być unormowana Przepisy porządkowe - wydawane na podstawie ogólnej kompetencji wyrażonej w przepisach ustaw o poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Kontrola aktów prawa miejscowego : Kontrola aktów prawa miejscowego należy do właściwości sądów administracyjnych. Orzekanie o zgodności uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej z ustawami pozostaje poza kognicją TK , należy natomiast do sądownictwa administracyjnego. Kontrola incydentalna - dokonywana przez sąd na tle konkretnej, rozpatrywanej przez niego sprawy; każdy sąd może odmówić zastosowania przepisu, który jego zdaniem jest niezgodny z normami prawnymi wyższego rzędu; nie ma żadnego następstwa dla przepisu.
Podmioty uprawnione do wydawania aktów prawa miejscowego : Gmina, powiat = samorządowe organy stanowiące (w przypadkach pilnych organ wykonawczy)
Województwo = wojewodowie Zastosowanie ZTP do aktów prawa miejscowego: Nie ma konkretnych regulacji, stosuje się poprzez odesłanie.
Przykład upoważnienia do wydania aktu prawa miejscowego. Art.x (ustawy o samorządzie gminnym)1. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych
….
….
2. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub w innych przepisach obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy prawa, przepisy tzw. porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Upoważnienie do wydania: Charakter fakultatywny (rada gminy może; częściej niż w przypadku rozporządzeń) Charakter obligatoryjny (rada gminy musi)
Tytuł aktu prawa miejscowego : redagujemy go zasadniczo zgodnie z zasadami przewidzianymi dla ustawy i rozporządzenia i jeżeli są jakieś wątpliwości to pierwszeństwo przy APM mają przepisy przewidziane dla rozporządzeń. Tytuł powinien się składać z 4 elementów:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz