Dr Gordon Anthony Layne - strona 10

Umowa rachunku bankowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku do przechowywania, na czas oznaczony lub nieoznaczony, jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Do za­warcia umowy dochodzi w drodze złożenia ban...

Prawo handlowe - umowa składu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

UMOWA SKŁADU W państwach o rozwiniętej gospodarce rynkowej domy składowe odgrywają po­ważną rolę w obrocie towarowym. Mają one uprawnienia do wydawania dowodów składowych, będących tzw. papierami towarowymi. Rozporządzanie takim papierem jest...

Prawo handlowe - umowa spedycji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

UMOWA SPEDYCJI Szeroki rozwój transportu we wszystkich dziedzinach gospodarki wywołał wzrost zapotrzebowania na usługi towarzyszące związane z transportem. Do obowiązków przewoźnika należy przewiezienie rzeczy z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia. Osoba zainteresowana skorzystaniem z przewozu...

Prawo handlowe - umowa użyczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

UMOWA UŻYCZENIA Umowa użyczenia umożliwia biorącemu używanie cu­dzej rzeczy i jest umową nieodpłatną. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwo­lić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy przez czas ozna­czony lub nieoznaczony.

Umowa ubezpieczenie według kodeksu cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

UMOWA UBEZPIECZENIA WEDLE KODEKSU CYWILNEGO Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określo­ne świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę....

Prawo handlowe - umowa ubezpieczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

UMOWA UBEZPIECZENIA Każdej działalności ludzkiej towarzyszy możliwość powstania określonych szkód i strat, nie tylko w wyniku błędnie podejmowanych decyzji, lecz również wskutek zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, gradobicie, nieszczęśliwy wypadek itd. Zdarzenia losowe charakteryzują się ty...

Prawo handlowe - umowy gospodarcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

UMOWY GOSPODARCZE 1. UWAGI OGÓLNE Prawidłowość funkcjonowania umownego systemu łączącego na rynku poszcze­gólnych przedsiębiorców decyduje o funkcjonowaniu gospodarki jako całości. Właściwe działanie systemu umów gospodarczych uzależnione jest od: 1) prawidłowej regulacji prawnej umów go­spodarczy...

Umowy w zakresie obrotu towarowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

UMOWY W ZAKRESIE OBROTU TOWAROWEGO 3.1. UMOWA SPRZEDAŻY Umowa sprzedaży jest formą, w której dokonywana jest wymiana towaru na pie­niądz. Jest ona związana z systemem gospodarki towarowo--pieniężnej. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wy­dać m...

Prawo handlowe - weksel trasowany

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

WEKSEL TRASOWANY Weksel trasowany jest bezwzględnym poleceniem zapłaty oznaczonej sumy pie­niężnej skierowanym przez wystawcę do osoby, która ma zapłacić (trasata) na rzecz tzw. remitenta, tj. osoby, na rzecz której lub na której zlecenie zapłata ma być doko­nana. Weksel ten musi zawierać : 1) nazw...

Prawo handlowe - weksel własny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

WEKSEL WŁASNY Weksel własny jest bezwarunkowym przyrzeczeniem zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej przez wystawcę. W wekslu własnym trasat (do któ­rego kierowano polecenie zapłaty na rz...