Umowa rachunku bankowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa rachunku bankowego - strona 1

Fragment notatki:

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku do przechowywania, na czas oznaczony lub nieoznaczony, jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Do za­warcia umowy dochodzi w drodze złożenia bankowi wniosku o otwarcie rachunku i wyrażenia na to zgody przez bank. Umowa rachunku bankowego jest więc umową konsensualną.
Podana definicja wymienia dwa podstawowe obowiązki banku wobec posiada­cza rachunku bankowego: przechowywanie środków pieniężnych posiadacza rachunku; przeprowadzanie na jego zlecenie rozliczeń.
Umowa rachunku bankowego łączy w sobie cechy cha­rakteryzujące umowę depozytu nieprawidłowego (przechowywanie środków pienięż­nych) oraz elementy umowy zlecenia (dokonywanie rozliczeń).
Czasowo wolne środki pieniężne zgro­madzone na rachunku bankowym bank może obracać na potrzeby gospodarki, z tym jednak, że na każde żądanie klienta bank obowiązany jest do ich zwrotu w całości lub w części, chyba że umowa uzależnia obowiązek zwrotu od wypowiedzenia. Postano­wienia o obowiązkach zwrotu środków pieniężnych za wypowiedzeniem spotyka się w regulaminach dotyczących umów o rachunek oszczędnościowy.
Przy każdej zmianie stanu rachunku bankowego bank obowiązany jest przesy­łać posiadaczowi rachunku wyciąg z rachunku z ustaleniem salda. Posiadacz rachunku bankowego ma obowiązek zgłoszenia bankowi niezgodności salda w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wyciągu z rachunku. Przepis ten uważa się za przepis mający znaczenie jedynie porządkowe. Niewykonanie tego obowiązku w ciągu 14 dni nie pociąga za sobą utraty roszczenia z tytułu niezgodno­ści salda. Kodeks bowiem nie traktuje niezgłoszenia w ciągu 14 dni nieścisłości salda jako jego uznania. A zatem celem powyższego przepisu jest zmuszenie przy pomocy sankcji bankowych (np. wstrzymania wykonania dalszych zleceń) posiadaczy rachun­ków bankowych do bieżącego konfrontowania stanu posiadania z wyciągami banko­wymi i do szybkiego sygnalizowania zauważonych niezgodności.
Roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upły­wem 2 lat. Roszczenia o zwrot wkładów oszczędnościowych ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat.
Umowa rachunku bankowego zawarta na czas nieoznaczony może ulec rozwiąza­niu w każdym czasie przez wypowiedzenie. Bank - jako strona w umowie - może ją wypowiedzieć jednakże tylko „z ważnych powodów".
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz