Umowy rachunku bankowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowy rachunku bankowego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Umowy rachunku bankowego (art. 43) KC: Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych . Bank może obracać czasowo wolne środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym z obowiązkiem ich zwrotu w całości lub w części na każde żądanie, chyba że umowa uzależnia obowiązek zwrotu od wypowiedzenia. Bank może odmówić wykonania zlecenia posiadacza rachunku bankowego tylko w wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych. Posiadacz rachunku bankowego może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. W umowie z bankiem mogą być zawarte postanowienia ograniczające tą swobodę. Bank dokłada szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych.
Przy umowie na czas nieoznaczony bank ma obowiązek informowania o stanie rachunku w każdym czasie, ma obowiązek comiesięcznego bezpłatnego dostarczania wyciągu z rachunku, wraz z informacją o zmianach stanu rachunku i stanem salda  chyba, że klient pisemnie zgodził się na inny sposób informowania.
Posiadacz rachunku bankowego jest obowiązany zgłosić bankowi niezgodność zmian stanu rachunku lub salda w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wyciągu z rachunku. Posiadacz imiennego rachunku bankowego obowiązany jest zawiadamiać bank o każdej zmianie swego zamieszkania lub siedziby. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron; jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów . Roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch . Nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz