Wykład - umowa rachunku bankowego (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - umowa rachunku bankowego (II sem) - strona 1 Wykład - umowa rachunku bankowego (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

Umowa rachunku bankowego
Umowa jest regulowana przez KC i przez prawo bankowe, kodeks nie posługuje się określeniem „konto bankowe” tylko „rachunek bankowy”. Bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony do przechowania jego środków pieniężnych oraz jeśli umowa tak stanowi do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Bank może dysponować środkami pieniężnymi które otrzymuje ale na każde żądanie posiadacza rachunku ma obowiązek je zwrócić. Stronami jest bank i posiadacz rachunku, oprócz banku prowadzić rachunek może też prowadzić SKOK. Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawne j posiadaczem może też być kilka osób fizycznych lub kilka jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli mamy kilku współposiadaczy rachunku, to rachunek może mieć charakter łączny lub rozłączny . rachunek rozłączny  każdy ze współposiadaczy może samodzielnie rozporządzać środkami na rachunku bankowy, są one skuteczne względem innych posiadaczy. Rachunek łączny  dyspozycje mogą być wykonywane tylko łącznie przez wszystkich współposiadaczy. O charakterze rachunku decyduje umowa rachunku bankowego. Jest to umowa konsensualna, powinna być zawarta na piśmie da celów dowodowych. Trzeba określić rodzaj rachunku bankowego, walutę w jakiej rachunek jest prowadzony, zasady obsługi rachunku bankowego może być zawarta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony przedsiębiorca powinien za pośrednictwem rachunku bankowego przy kwocie powyżej 15 tys. euro umowa rachunku bankowego może być odpłatna lub nieodpłatna. Odpłatność ze strony banku jest oprocentowanie posiadacz rachunku ma obowiązek zapłacić prowizję oraz opłat za prowadzenie rachunku. Rodzaje Rachunków bankowowych wymienia prawo bankowe oraz regulaminy banków:
Rozliczeniowe  dla osób prawnych i niepełnych osób prawnych, przedsiębiorca Lokat terminowych dla osób prawnych i niepełnych osób prawnych (art. 33 indeks1), przedsiębiorca Oszczędnościowe
Terminowych lokat oszczędnościowych Oszczędnościowo - rozliczające C, d, e  dla osób fizycznych też Możliwe jest prowadzenie rachunku powierniczego środki mogą być wpłacane tylko przez osoby trzecie które powierzają środki posiadaczowi rachunku na podstawie odrębnej umowy. W umowie określa się warunki jakie powinny być spełnione aby można było wydać środki posiadaczowi rachunku. Bank powinien informować posiadacza o zmianie stanu rachunku, ma obowiązek wysłać nieodpłatnie wyciągi raz w miesiącu (może być też inny rodzaj informacji np. e-mail) bank powinien zwrócić środki pieniężne na każde żądanie posiadacza, chyba, że w umowie zastrzeżono, że wypłata środków będzie wraz z wypowiedzeniem rachunku bankowego, bank musi zachować tajemnice bankową. Posiadacz ma obowiązek poinformowania o zmianie adresu oraz wykrytych saldach w terminie 14 dni od otrzymania wyciągu. Jeśli umowa jest zawarta na czas nieokreślony to może być wypowiedziana w każdym czasie przez każdą ze stron umowa może ulec rozwiązaniu jeśli przez 2 lata nie było żadnych obrotów poza dopisywaniem odsetek a stan środków nie przekracza kwoty minimalnej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz