Podstawowe prawa i obowiązki stron rk - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe prawa i obowiązki stron rk - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe prawa i obowiązki stron rk
Należące do podstawowych obowiązków banku przechowywanie środków pieniężnych posiadacza rachunku nie jest przechowaniem w rozumieniu art. 835 i nast. k.c., lecz polega na przyjmowaniu i ewidencjonowaniu sum przekazanych przez posiadacza rachunku, przy czym bank dokłada szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych (art. 50 ust. 2 Prawa bankowego). Z kolei pojęcie „zlecenie”, związane z drugim podstawowym obowiązkiem banku przeprowadzania rozliczeń, oznacza w istocie polecenie (czynność jednostronną), aby bank dokonał określonego rozliczenia i nie należy odnosić go do uregulowanej w art. 734 i nast. k.c umowy zlecenia. Bank może odmówić wykonania zlecenia posiadacza rachunku tylko w przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych (zob. np. art. 889-893, 901 Kodeksu postępowania cywilnego [5] czy Przepisy prawa dewizowego [6] ) (art. 727 k.c.). W myśl zaś art. 50 ust. 1 Prawa bankowego posiadacz rachunku bankowego dysponuje swobodnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, aczkolwiek w umowie z bankiem mogą być zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami. Należy podkreślić, iż bank może obracać czasowo wolne środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na potrzeby gospodarki narodowej jednakże z obowiązkiem ich zwrotu na każde żądanie, chyba że umowa uzależnia obowiązek zwrotu od wypowiedzenia (art. 726 k.c.). Na banku ciążą także inne obowiązki wynikające z ustawy, np. obowiązek zachowania tajemnicy bankowej (art. 104 Prawa bankowego) czy przesyłanie posiadaczowi przy każdej zmianie stanu rachunku wyciągu z rachunku z ustaleniem salda (art. 728 § 1 k.c.). 9Obowiązki posiadacza rachunku zostały określone w jego interesie, mają one przy tym charakter swoistych powinności, gdyż bank nie może domagać się ich wykonania, aczkolwiek ich niewykonanie wywołuje jedynie ujemne skutki dla posiadacza. Należy do nich obowiązek posiadacza imiennego rachunku bankowego zawiadomienia banku o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby (art. 729 k.c.), którego niewykonanie oznaczać będzie uznanie za skuteczne doręczenia pism pochodzących od banku na dawny adres posiadacza. Ponadto posiadacz rachunku ma obowiązek zgłoszenia bankowi niezgodności salda w ciągu 14 dnia od dnia otrzymania wyciągu z rachunku (728 § 2 k.c.). Niewykonanie tego obowiązku oznacza dorozumiane potwierdzenie salda. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz