Dr Gordon Anthony Layne - strona 9

Prawo handlowe - umowa dzierżawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

UMOWA DZIERŻAWY Dzierżawa umożliwia korzystanie z rzeczy nie tylko w formie jej używania, lecz również użytkowania, tj. w szczególności wytwarzania i pobiera­nia pożytków. Umowa dzierżawy ma przede wszystkim zastosowanie w odniesieniu do nierucho­mości, gdzie dzierżawca prowadzi działalność produk...

Prawo handlowe - umowa factoringu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

UMOWA FACTORINGU Umowa factoringu , podobnie jak umowa franchisingu, nie jest unormowana szczególnymi przepisami naszego prawa cywilnego, zaliczana jest więc do grupy umów nienazwanych. Strony mają przy zawieraniu umowy duży zakres swobod...

Prawo handlowe - umowa forfaitingu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

UMOWA FORFAITINGU Umowę forfaitingu należy zaliczyć do umów nienazwanych, tzn. tych, które nie są regulowane przepisami. Forfaiting umożliwia zbywcy wierzytelności osiągnięcie celu gospo­darczego przede wszystkim przez umożliwienie uzyskania w ...

Prawo handlowe - umowa franchisingu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

UMOWA FRANCHISINGU Umowa franchisingu nie jest bezpośrednio unormowana przepisami naszego prawa. Zaliczana jest więc do grupy tzw. umów nienazwanych. Możliwość zawiera­nia tego typu umów wynika z

Prawo handlowe - umowa komisu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

UMOWA KOMISU Istota umowy komisu polega na tym, że przyjmujący zlecenie (komisant) zobo­wiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsię­biorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlec...

Prawo handlowe - umowa kontrakcji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

UMOWA KONTRAKTACJI Umowa kontraktacji jest formą inspirowania specjalizacji produkcji rolnej, ho­dowlanej i ogrodniczej. Obejmuje ona swym zasięgiem dwie zasadnicze sfery: obro­tu (dostarczania zakontraktowanego produktu) oraz sferę produkcji (której treścią jest wytworzenie przez producenta określ...

Prawo handlowe - umowa leasingu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

UMOWA LEASINGU Przez leasing finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie (kształtując ten stosunek w sposób dowolny) i oddać ją korzystającemu do używania i pobierania z niej pożytków przez cz...

Prawo handlowe - umowa najmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

UMOWA NAJMU Umowa najmu należy do umów bardzo rozpowszechnionych. Stanowi ona for­mę umożliwiającą najemcy używanie określonej rzeczy bez konieczności nabywania jej na własność, jedynie za zapłatą określonego czynszu. Dzięki umowie wynajmują­cy, nie wyzbywając się własności określonej rzeczy, ma mo...

Prawo handlowe - umowa przechowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826

UMOWA PRZECHOWANIA Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Do zawarcia umowy przechowania nie jest wystarczające samo oświadczenie wo­li stron. Konieczne jest do jej zawarcia również oddanie rzeczy na przechowa...

Prawo handlowe - umowa przewozu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

UMOWA PRZEWOZU Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Tak określona w kodeksie cywilnym umowa przewozu dotyczyć może zarówno przewoz...