Dr Andrzej Ostrowski

note /search

Instrukcja do ćwiczenia ChA2 - Kompleksometria, analiza strąceniowa

 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

Ćwiczenie 2. KOMPLEKSOMETRIA. ANALIZA STRĄCENIOWA Analiza próbki rzeczywistej. Oznaczanie zawartości NaCl i CaCl2 w mieszance drogowej Przygotowanie próbki Mieszanka drogowa służy do likwidacji zalodzenia nawierzchni traktów komunikacyjnych. Otrzymuje się ją przez zmieszanie w odpowiednich prop...

Instrukcja do ćwiczenia ChA3 - Redoksometria

 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

Ćwiczenie 3. REDOKSOMETRIA Nastawianie miana roztworu KMnO4. Oznaczanie wody utlenionej. 3.1. Ustalenie stężenia ok. 0,02 mol/l roztworu KMnO4 na Na2C2O4 Szczawian sodu, czysty i bezwodny, jest najważniejszą substancją podstawową w manganometrii. Manganian(VII) potasu utlenia

Instrukcja do ćwiczenia I1 - Korozja i ochrona metali

 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 378

,QVWUXNFMD GR üZLF]HQLD .252=-$ , 2&+521$ 0(7$/, :\NRQDQLH L ]DOLF]HQLH üZLF]HQLD Z\PDJD ]QDMRPR FL QDVW SXM F\FK ]DJDGQLH − WHUPRG\QDPLF]QH SRGVWDZ\ NRUR]ML PHWDOL − PHFKDQL]P\ NRUR]ML − QDWXUDOQH URGRZLVND NRUR]\MQH − URG]DMH ]QLV]F]H NRUR]\MQ\FK − PHWRG\ ]DEH]SLHF]DQLD PHWDOL SU]HG ...

Instrukcja do ćwiczenia I2 - Oznaczanie twardości wody

 • Chemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 413

,QVWUXNFMD GR üZLF]HQLD $1$/,=$ =$1,(&=)H &1 @ → )H )H &1 @ . -RQ\ )H -RQ\ HOD]D ,,, WZRU] ] URGDQNLHP SRWDVX NUZLVWRF]HUZRQ\ ]ZL ]HN UR]SXV]F]DOQ\ Z ZRG]LH ]JRGQLH ] UHDNFM )H .6&1 → )H 6&1 . -RQ\ 0Q -RQ\ PDQJDQX ,, WZRU] ] ZRGRURWOHQNLHP VRGX ELDá\ RVDG ZRGRURWOHQNX PDQJDQX ,, 0Q...

Kationy - omówienie

 • Chemia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1204

2+ Sn4+ Sn 2+ Sb3+ Pb 2+ Hg 2+ Hg2 Cu 2+ Cd 2+ Bi3+ Ag + Kationy II II grupa, I podgrupa (bez Hg22+) II grupa, II podgrupa Lub AKT w œrodowisku pH=0,5 (zakwaszone kwasem solnym) SnS2 + (NH4)2S -- (NH4)2SnS3 3SnS2 + 6NaOH ...

Kationy 3 - omówienie

 • Chemia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1673

2+ 3+ 3+ 2+ uwodniony Zn pH = 6 uwodniony 2+ bezw. Ni pH = 6 uwodniony Mn2+ pH = 6 uwodniony Fe pH = 1-2 uwodniony bezw. Fe2+ pH = 1-2 uwodniony Cr pH = 3-4 uwodniony bezw. Co pH = 6 uwodniony Al3+ pH = 1-2 Kationy III 2- Str¹ca siê czarny CoS NR: CH3COOH, HCl roz...

Chemia-laboratorium - kolokwium-zestaw1

 • Chemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 763

1. Wskaż w płomieniu palnika stożek utleniający oraz redukujący. Jakie temperatury posiadają poszczególne strefy? Do której strefy płomienia (i dlaczego) należy wprowadzić drucik platynowy podczas badania barwienia płomienia przez związki sodu? 2. Co oznacza stwierdzenie: „naczynie miarowe jest ...

Chemia-laboratorium - kolokwium-zestaw2

 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 931

1. (2 pkt) Jaki jest skład buforu mrówczanowego? Na jego przykładzie wyjaśnij dlaczego po dodaniu niewielkiej ilości mocnego kwasu lub mocnej zasady pH roztworu zmienia się tylko nieznacznie (odpowiedź poprzyj odpowiednimi równaniami reakcji). 2. (2 pkt) Oblicz

Podstawy obliczeń - labolatorium

 • Chemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1372

Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego Wydział Chemiczny PW CHEMIA – LABORATORIUM Szkoła Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych ZAKRES MATERIAŁU NA KOLOKWIUM Z PODSTAW OBLICZEŃ CHEMICZNYCH I. De...