chemia-laboratorium - kolokwium-zestaw1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
chemia-laboratorium - kolokwium-zestaw1 - strona 1

Fragment notatki:

1. Wskaż w płomieniu palnika stożek utleniający oraz redukujący. Jakie temperatury posiadają poszczególne strefy? Do
której strefy płomienia (i dlaczego) należy wprowadzić drucik platynowy podczas badania barwienia płomienia przez
związki sodu?
2. Co oznacza stwierdzenie: „naczynie miarowe jest skalowane na wylew”. Podaj przykłady dwóch naczyń tego typu.
3. Podaj wyrażenie opisujące zależność pH od pKw, gdzie Kw – stała równowagi reakcji autodysocjacji wody. Podaj
wyrażenie opisujące stałą Kw.
4. Podaj wzory jonów kompleksowych, które występują w wodnym roztworze fluorku cynku(II). Podaj nazwę jednego z
nich. Jak nazywamy reakcję tworzenie tych jonów?
5. Wykładnik pK2 stałej dysocjacji kwasu ortoarsenowego(V) wynosi 6,76. Napisz równanie reakcji, którą opisuje stała
K2. Jakie założenia należy poczynić aby obliczyć pH roztworu dwuwodoroarsenianu(V) sodu? Oblicz pH roztworu tej
soli o stężeniu 0,1 mol/dm3.
6. Czy dysponując kwasem solnym oraz wodorotlenkiem potasu można przygotować mieszaninę buforową? Jeśli tak, to
podaj jej skład. Czy stężenie kwasu oraz sprzężonej z nim zasady wpływa na działanie buforu? Jeśli tak, to wyjaśnij
dlaczego.
7. Wyjaśnij zasadę działania wskaźnika pH, np. fenoloftaleiny. Z jakich elektrod zbudowane jest ogniwo służące do
pomiaru pH roztworu za pomocą pehametru?
8. Wyjaśnij dlaczego podczas miareczkowania kwasu octowego roztworem NaOH po początkowym nagłym wzroście
pH, następuje spowolnienie tempa jego wzrostu? Co to jest alkacymetria i do czego służy ta technika?
9. Podaj reakcję redukcji zachodzącą w układzie red-ox H3O+/H2. Podaj przykład zbilansowanej reakcji red-ox,
zachodzącej w roztworze wodnym, w której jony oksoniowe pełnią rolę utleniacza.
+
10. Podaj wyrażenie na stałe trwałości β2 oraz K2 kompleksu Ag(NH3)2 . Podaj zależność pomiędzy stałą K2 a β2.
11. Podaj przykłady dwóch doświadczeń dowodzące, że w wodnym roztworze Na2CO3 występują jony.
12. Czy można odróżnić roztwór azotanu antymonu(III) od roztworu azotanu litu bez użycia innych odczynników
chemicznych? Odpowiedź uzasadnij.
13. Wymień pięć drobin, które reagują z roztworem jodu. Jakie właściwości chemiczne posiadają te drobiny? Dla dwóch
z nich podaj jonowe równania przebiegających reakcji.
14. Omów zjawisko korozji elektrochemicznej. Podaj metody jej zapobiegania.
15. Co zaobserwujemy w trakcie dodawania roztworu KI o stężeniu 1 mol/dm3 do 5 cm3 roztworu zawierającego
0,5g PbCl2? Wyjaśnij w oparciu o równania odpowiednich reakcji. KSO(PbCl2) = 1,7·10-5, KSO(PbI2) = 8,3·10-8
16. Wskaż, które z poznanych na laboratorium siarczków ulegają roztworzeniu w 25% NaOH, a dla jednego z nich podaj
jonowe równanie reakcji. O jakich własnościach kationu świadczy ta reakcja (odpowiedź uzasadnij).
17. Jakie właściwości chemiczne (kwasowo-zasadowe oraz red-ox) wykazuje anion szczawianowy w roztworze wodnym?
Odpowiedź poprzyj odpowiednim równaniami reakcji zapisanym w formie jonowej.
18. Podaj równania reakcji przebiegających w wyniku dodania do roztworu CrCl3 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz