Dr Andrzej Moryl

note /search

Hydrologia i hydrogeologia-1 sprawdzian 2010

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 889

1. Na podstawie wyników analizy sitowej gruntu zestawionych w tabeli narysować wykres uziarnienia oraz obliczyć wartość wskaźnika różnoziarnistości oraz wartość współczynnika filtra...

Uskoki i fałdy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Uskoki i fałdy W czasie deformowania skały mogą podlegać zarówno łamaniu jak i wyginaniu, co w pierwszym przypadku prowadzi do powstania uskoków, a w drugim fałd. Uskoki są pęknięciami w ziemi wzdłuż których dokonał się względny ruch mas skalnych. Przemieszczenie mas skalnych można sklasyfikować we...

Wody strefy aeracji-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1225

Wody strefu aeracji: Strefa aeracji- (inaczej strefa napowietrzenia) strefa pomiędzy powierzchnią terenu a zwierciadłem wód podziemnych. Wolne przestrzenie pomiędzy ska...

Hydrologia i hydrogeologia-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1344

Wymienić okresy ery kenozoicznej i Kenozoik: trzeciorzęd (65 mln - 1,87 mln) - neogen (24 mln - 1,87 mln): + pliocen (5,332 mln-1,806 mln) (iły poznańskie tłuste) + miocen (23,03 mln-5,332 mln) (margale z Opola, gips, sól (Wieliczka), piask...

Bezpośrednie ruchy masowe ziemi-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Bezpośrednimi (naturalnymi) przyczyn powierzchniowych ruchów masowych są: - głębokie zwietrzenie skał i rozluźnienie utworów budujących zbocze - podcięcie erozyjne zbocza; - przeciążenie zbocza wodą opadową lub śniegiem - silne nawodnienie ...

Charakterystyka gruntów w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

Charakterystyka gruntów w Polsce • Grunty skaliste występują głównie w obszarach górskich: Sudetach, na Przedgórzu Sudeckim, Wyż. Śląskiej i Krak-Częst., G. Świętokrzyskich, na Wyż. Lubelskiej, w Karpatach. W tych obszarach występują na powierzchni lub pod warstwą zwietrzeliny. Na ogół stanowią dob...

Chronologia dziejów ziemi i budowa ziemi-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183

BUDOWA ZIEMI Badania geologiczne dowiodły, że Ziemia nie jest zbudowana z jednego materiału. Począwszy od powierzchni aż do środka Ziemi wyróżniamy 5 warstw różniących się między sobą składem mineralnym i ciężarem właściwym. Litosferę - czyli zewn. powłokę Ziemi sięgającą do głębokości ok. 70 km na...

Klimatyczny obieg wody w przyrodzie i ocena bilansu wodnego-esej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

KLIMATYCZNY OBIEG WODY W PRZYRODZIE I OCENA BILANSU WODNEGO: oraz 3) METODY OCENY PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW RÓWNANIA BILANSU WÓD Pod wpływem tych czynników(temperatura, parowanie, wysokość n.p.m, ruchy powietrza, itp.) woda zmienia stany skupienia. Paruje, ulega kondensacji (

Fizyczne organoleptyczne chemiczne w wód podziemnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1302

Fizyczne, organoleptyczne, chemiczne i bakteriologiczne właściwości wód podziemnych. Antropogeniczne zagrożenia wód podziemnych. Cechy fizyczne: temperatura, przezroczystość i mętność, barwa, przewodnictwo elektryczne i radoczynność; organoleptyczne: smak i zapach; chemiczne: ogólna mineralizacja, o...

Formy akumulacji lodowcowej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2072

FORMY AKUMULACJI LODOWCOWEJ: MORENY CZOŁOWE - przedstawiają się jako zespół pagórków uszeregowanych w wały lub grzbiety ciągnące się łukami równolegle do danego skraju jęzorów lodowcowych. Materiał moreny czołowej składa się z piasku, żwirów...