Dr Andrzej Moryl - strona 2

note /search

Klasyfikacja gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 966

Klasyfikacja gruntów. Podstawowe cechy fizyczne i właściwości hydrogeologiczne gruntów: uziarnienie, porowatość, przepuszczalność. UZIARNIENIE: Skały osadowe mechaniczne, niescementowane...

Minerały ilaste-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1169

MINERAŁY ILASTE    Minerały ilaste są uwodnionymi glinokrzemianami Al, Mg i Fe, należącymi do krzemianów warstwowych. W zależności od wzajemnego układu warstw oktaedrów i tetraedrów mogą one należeć do krzemianów: dwuwarstwowych o typie bud...

Hydrologia i hydrogeologia-opracowane pytania na egzamin 2011

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 945

W jaki sposób można pomierzyć w terenie prędkość skuteczną przepływu wody gruntowej Na kierunku największego spadku wykonuje się 2-3 otwory obserwacyjne, w odległości L (od 1 do kilkunastu m). Następnie wyznacza się t1-początek pojawienia się wskaźnika w otworze obserwacyjnym, t2-maksimum krzywej s...

Osiadanie zapadowe gruntów i rodzaje erozji-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Osiadanie zapadowe gruntów Ruch mas powierzchniowych może odbywać się również pionowo i polegać głównie na obniżaniu się powierzchni na skutek grawitacyjnego przemieszczenia się cząstek gruntów w warunkach zmniejszonej spójności i tarcia wewn. Grunty te początkowo stabilne w stanie powietrzno-suchy...

Pochodzenie i klasyfikacja wód podziemnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 952

Pochodzenie i klasyfikacja wód podziemnych Wodą podziemną nazywamy wodę występującą pod powierzchnią ziemi. Jest to woda występująca najczęściej w porach gruntowych i szczelinach skalnych. Istnieje wiele podziałów wód podziemnych. Te najczęściej używane uwzględniają genezę, rodzaj wypełnianych próż...

Podział akumulacji-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

• Akumulacja lodowcowa Transportowany przez spływające lodowce materiał, pochodzący głównie z ich erozyjnej działalności osadzony po stopnieniu lodowca wzdłuż brzegów doliny lodowcowej utworzy morenę boczną. Gdy 2 jęzory lodowcowe złącza się ze sobą to, złączą się też ich brzeżne wały gruzu tworząc ...

Podział wód podziemnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1477

PODZIAŁ WÓD - wody powierzchniowe - wody podziemne: woda higroskopowa i błonkowa - związane z siłami molekularnymi adsorpcji cząsteczek wody; woda kapilarna - występuje w strefie aeracji nad zwierciadłem wody gruntowej lub jako woda kapilarna zawieszona; woda wsiąkowa i zawieszona - występują w st...

Pomiar stanów wód podziemnych, mapy hydroizohipsy i hydroizobaty -opra...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 784
Wyświetleń: 5334

Pomiar stanów wód podziemnych, mapy hydroizohips i hydroizobat. Wyznaczenia kierunku przepływu wód podziemnych. POMIARY ZWIERCIADLA WODY PODZIEMNEJ Do pomiaru głębokości zwierciadła wody podziemnej wykorzystuje się punkty, w których zwierciadło jest odsłonięte, jak studnie, wykopy, szyby itp. lub s...

Procesy egzogeniczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2450

Procesy egzogeniczne PROCESY EGZOGENICZNE: są to czynniki zewnętrzne, które dążą do zrównania powierzchni Ziemi, niszczą wyniosłości i odkładający powstały materiał w obniżeniach i zapadliskach. Wyróżnia się procesy niszczące, czyli degradację; i twórcze agradujące. Źródłem sił i procesów egzogenicz...

Procesy endogeniczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1449

Geologia dynamiczna. Budowa Ziemi. Procesy endogeniczne (wulkanizm, plutonizm, trzęsienia Ziemi, ruchy górotwórcze, tektonika płyt). Procesy endogeniczne - ich źródłem są siły wewnętrzne, objawiają się na powierzchni skorupy ziemskiej w postaci: 1). TRZESIENIA ZIEMI: nagłe przemieszczenie pionowe i...