Prof. dr hab Artur Dembiński

Co jest przedmiotem pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 5082

1. Co jest przedmiotem pedagogiki ogólnej? Każda nauka ma swój przedmiot zaintereso­wań. Dla geografii jest nim powłoka ziemska i związki między działalnością człowieka i środowiskiem geograficz­nym. Chemię zajmują substancje, ich skła...

Cele i zadania pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 994
Wyświetleń: 6139

I. Definicja, cele i zadania pedagogiki ogólnej 1. Definicje i rozumienie pedagogiki ogólnej A. Ujęcia pedagogiki ogólnej - jako pedagogika teoretyczna: Antoni Dobrowolski, Stefan Kunowski, Stanisław Palka. - jako ogólna teoria wychowa...

Edukacja - definicje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3297

Definicje edukacji Edukacja „… ogół oddziaływań miedzygeneracyjnych służących formułowaniu całokształtu zdolności życiowych człowieka (fizycznych, poznawczych, estetycznych, moralnych i religijnych) czyniących z niego istotę dojrzałą, świadomie realizującą się „zadomowioną” w danej kulturze, zdol...

Kierunki i nurty pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 3129
Wyświetleń: 8750

Kierunki i Nurty pedagogiki 1) PEDAGOGIKA ANTYAUTORYTARNA - jest prądem naukowym o wychowaniu, utworzona została w opozycji do różnych form represji - autorytaryzmu i totalitaryzmu. Szczególny nacisk kładzie się na kształcenie młodych ludzi, podkreśla się rolę swobody i indywidualności w odniesie...

Źródła paradygmatu pedagogicznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 931

Źródła paradygmatu pedagogicznego Proces kształtowania się paradygmatu pedagogicznego rozpoczął się około VIII w. pne. i należy tutaj wyróżnić dwa jego czynniki: po pierwsze, przemiany polityczne, społeczne i kulturowe, a po drugie, paideie, jako idee przekazu wartości humanistycznych, przejawiaj...

Cele dydaktyczne programu pedagogiki ogólnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1540

Cele dydaktyczne programu pedagogiki ogólnej „Opanowanie podstawowej wiedzy rozwoju pedagogiki i praktyki edukacyjnej (w tym także oświatowej) oraz rozumienie zmienności i złożoności relacji pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną stanowić powinno podstawę do kształtowania umiejętności: 1) poprawne...

Dwa oblicza paidei: arete i arche

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

Dwa oblicza paidei: arete i arche W czasach kształtowania się demokracji ateńskiej paideia odnosiła się do nauczania i kształcenia, dzięki którym człowiek nabywał określone umiejętności techniczne i intelektualne. Te dwie drogi kształ...

Pedagogika jako prowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

. Pedagogika jako prowadzenie Na początku naszych rozważań przyjmijmy, nawiązując do greckiej etymologii słowa pedagogika (pais i ago), iż jej istotnym rdzeniem jest słowo: prowadzić, które można pojmować jako czynność, dzięki której dochodzi...

Pięć rodzajów wiedzy ludzkiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1953

. Pięć rodzajów wiedzy ludzkiej (J. Such) Klasyczną definicję wiedzy podał Platon w dialogu Teajtet , gdzie Sokrates w rozmowie z Teajtetem dochodzi do wniosku, że wiedza to prawdziwe, uzasadnione przekonanie. Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzec...

Praktyki społeczne - kształtowanie osobowości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Kultura jako zbiór praktyk społecznych kształtujących ludzką osobowość. Praktyki społeczne to zbiory treści o ujednoliconej tematyce powstałe w trakcie interakcji społecznych. Każda z praktyk składa się z norm i dyrektyw, dzięki któ...