Wymagania formalne podania, skutki braku-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymagania formalne podania, skutki braku-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

8/2. Wymagania formalne podania, skutki braku.
Wg. art.63§2 Podanie powinno zawierać, co najmniej:
1.) Oznaczenie wnioskodawcy - rozróżniamy w zależności od tego, kto jest wnioskodawcą. Jeżeli osoba fizyczna, wystarcza zazwyczaj imię i nazwisko, mogą być potrzebne dokładniejsze dane np. PESEL. Natomiast, jeżeli wnioskodawcą jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, zwykle wystarcza nazwa, ale mogą być potrzebne inne dane tak jak REGON.
2.) Oznaczenie adresu - adresem w rozumieniu k.p.a. jest miejsce zamieszkania.
3.) Oznaczenie żądania, - czyli to, czego domagamy się od organu, może polegać np. na wniosku dokonania pewnej czynności procesowej ( przywróceniu terminu, ponownemu rozpatrzeniu sprawy.).
4.) Podpis.
5.) Elementy wymagane przez przepisy szczególne.
W postępowaniu adm. ogólnym i podatkowym obowiązuje zasada ograniczonego formalizmu, wynikająca z art. 12 par 1 (125 o.p), w którym stanowi się o najprostszych środkach zapewniających załatwienie sprawy i ujawnia się jej działanie również odnośnie do podania . W art. 63 par 2 jako elementy minimalne podania wymienia się „wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres i żądanie” (tę sama treść zawiera art. 128 par 2 o.p). Przepisy szczególne mogą te wymagania zaostrzyć, np. przez obowiązek dołączenia dokumentów, skorzystanie z formularza zawierającego znacznie więcej danych (dot. też np. deklaracji podatkowych w formie elektronicznej). Podanie w formie pisma może być doręczone osobiście, przez pocztę, może być wniesione telegraficznie, dalekopisem, telefaksem, pocztą elektr. Na formularzu internetowym organu - tak samo jak w sprawach podatkowych. Podanie wnoszone drogą elektroniczną musi spełniać wymagania określone w przepisach wykonawczych kpa i op odnośnie zawartych w nich danych zapisanych w form. Elektronicznym oraz musi być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym (z ważnym certyfikatem bezpieczeństwa).
Uchybienia i braki podania można podzielić na usuwalne i nieusuwalne. Większość braków i uchybień formalnych można usuną gdy istnieje możliwość skomunikowania się z wnoszącym podanie (sprecyzowanie żądania, dołączenie dokumentów, złożenie wyjaśnień, do uiszczenia wymaganych opłat i opłacenia kosztów z góry postepowania). Jednocześnie z wezwaniem do usunięcia braków wyznacza się termin, w którym powinny być dokonane dodatkowe czynności. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany a wnoszący nie będzie zabiegał o jego przedłużenie, to podanie pozostawia się bez rozpoznania. Tak samo postępuje się w przypadku braków nieusuwalnych, a więc gdy nie w podaniu adresu osoby je wnoszącej i nie można tego adresu ustalić. W op. Art. 169 par 4 stanowi, że „Organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpoznania ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz