Podania w postępowaniu administracyjnym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podania w postępowaniu administracyjnym - strona 1 Podania w postępowaniu administracyjnym - strona 2

Fragment notatki:

Podania w postępowaniu administracyjnym [art. 63 - 66 KPA] PODANIAMI KPA nazywa:
żądania (np. wszczęcia postępowania),
wyjaśnienia,
odwołania,
zażalenia.
Podania mogą być wnoszone w poniższy sposób: pisemnie  konieczny podpis wnoszącego, telegraficznie ,
za pomocą telefaksu , ustnie do protokołu  konieczny podpis wnoszącego i pracownika, który go sporządził,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu  konieczność potwierdzenia przez organ za pomocą doręczenia urzędowego poświadczenia odbioru (na wskazany adres elektroniczny).
Wniesione tak podanie powinno ponadto:
być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów wskazanych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli przepisy te nakazują wnoszenie podania w oparciu o wzór.
Podanie powinno zawierać co najmniej:
wskazanie osoby od której pochodzi, adres tej osoby, żądanie ,
czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych .
Osoba wnosząca podanie ma prawo zażądać od organu potwierdzenia wniesienia podania. BRAKI podania:
jeżeli w podaniu nie wskazano ADRESU osoby wnoszącej i nie ma możliwości jego ustalenia  podanie pozostawia się bez rozpatrzenia , inne braki  wezwanie wnoszącego do ich usunięcia w terminie 7 dni (z pouczeniem o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia w przypadku ich nieusunięcia w tym terminie). WŁAŚCIWOŚĆ organu - w sytuacji, gdy podanie zostanie skierowane do niewłaściwego organu w danej sprawie, organ ten zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania sprawy organowi właściwemu w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie.
Wniesienie podania do niewłaściwego organu nie powoduje negatywnych konsekwencji w związku z zachowaniem terminu  podanie wniesione przed upływem przypisanego terminu do niewłaściwego organu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu ”.
Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy , organ, do którego podanie wniesiono, jest obowiązany rozpoznać sprawy należące do jego właściwości . Ponadto organ ten ma obowiązek zawiadomić wnoszącego podanie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu. To zawiadomienie następuje w drodze postanowienia na które służy zażalenie. W zawiadomieniu tym należy poinformować , że odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz