Uniwersytet Wrocławski - strona 2

note /search

Polska w misjach pokojowych - praca licencjacka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 17808

Praca broniona w 2010r. napisana pod kierunkiem p. Macieja Mroza. Zawiera krótką historię Jugosławii oraz misje w ramach ONZ oraz NATO. Składa się z 60 stron i porusza także takie kwestie jak: rys historyczny Jugosławii, przyczyny konfliktu z 1991 roku, rozpad państwa, Działalność Organizacji Narod...

Przedstawiciele doktryn politycznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 5446

Najstarszy sofista, państwo i społeczeństwo nie są tworami odwiecznymi, ale odpowiedzią na potrzeby egzystencjonalne, człowiek okiełznał chęć krzywdzenia, zawarł niepisane porozumienie, ma w swej naturze jeszcze poczucie wstydu i prawa, ale dla utrzymania trwałego ładu są jeszcze konieczne cnoty...

Prawo - egzamin - Ustawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 4830

PRAWO JAKO SYSTEM NORM Prawo to zespół norm wydanych i/lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym.Istnieją rozmaite reguły postępowania obok prawnych : moralne ,zwyczajowe i religijne.Normy społeczne: obyczajowe (aprobata otoczenia) moralne (wiążą się z sumieniem...

Wykładnia konstytucji - informacje wstępne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 952
Wyświetleń: 3360

...KONSTYTUACJA- najwyższe prawo w państwie zawarte w jednym akcie, zmieniane i uchwalane w trudniejszy sposobów niż inne dokumenty... Rodzaje Konstytucji: a) Podział ze względu na punkt widzenia prawa konstytucyjnego - giętkie (elastyczna) - sztywne b) Podział formalny - pisane (tekst, mi...

Statystyka - informacje wstępne, średnia arytmetyczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Statystyka i demografia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4172

...STATYSTYKA 1) zbiór danych liczbowych dotyczących określonej dziedziny życia społecznego lub gospodarczego, np. statystyka ludności, statystyka handlu 2) dziedzina nauki zajmująca się metodami zbierania danych, opracowywaniu ich (prezentacji) i analizą danych dotyczących zjawisk i procesów...

Podstawowe zagadnienia z ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 5369

...EKONOMIA 1) nauka społeczna opisująca prawidłowość zachowań ludzkich w procesie gospodarowania w warunkach nieograniczoności ludzkich potrzeb i ograniczoności czynników produkcji, służących wytwarzaniu dóbr i usług zaspokajających te potrzeby. 2) nauka o społecznych prawach gospodarowania...

Bankowość- dr Joanna Kaczor Uek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Bankowość
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3458

Weksel jako dokument pojawił się w obrocie w XII wieku. Przyczyny były następujące: transport dużej ilości pieniędzy był niebezpieczny, zaopatrzenie w walutę obcą było bardzo uciążliwe zwłaszcza wtedy gdy małe państewka biły własną monetę i bardzo często zmieniały jej wartość... RODZAJE WEKS...

Ubezpieczenia finansowe Uek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3563

...W ramach ubezpieczeń finansowych pokrywane jest ryzyko niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania umownego przez dłużnika względem wierzyciela. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej nie wyróżnia w swojej klasyfikacji osobnej grupy ubezpieczeń finansowych. Ubezpieczenia finansowe ...

Pieniądz i inflacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2387

1. Pieniądz jako środek wymiany dzięki pieniądzom szybko możemy dokonać wymiany szybko przeprowadzić transakcję. Ułatwia wymianę. 2. Pieniądz jako miernik wartości. Podejmujemy decyzję o tym co kupujemy. 3. Pieniądz jako środek płatniczy. Ktoś jest komuś coś winien, jakieś zobowiązanie. 4. Pi...

Prawo do wolności słowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawa człowieka i systemy ich ochrony
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4907

"Dobra osobiste mogą być naruszane przez osoby trzecie bezprawnie, ale są przypadki, kiedy dobra te są naruszane zgodnie z prawem np.: zgoda pacjenta na przeprowadzenie operacji (pacjent wyraża tu zgodę na naruszenie swej nietykalności). Należy pamiętać, że zgoda na naruszenie dóbr osobisty...