Bankowość- dr Joanna Kaczor Uek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3339
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość- dr Joanna Kaczor Uek - strona 1 Bankowość- dr Joanna Kaczor Uek - strona 2 Bankowość- dr Joanna Kaczor Uek - strona 3

Fragment notatki:Weksel jako dokument pojawił się w obrocie w XII wieku. Przyczyny były następujące:
transport dużej ilości pieniędzy był niebezpieczny, zaopatrzenie w walutę obcą było bardzo uciążliwe zwłaszcza wtedy gdy małe państewka biły własną monetę i bardzo często zmieniały jej wartość...

RODZAJE WEKSLI :
WEKSEL WŁASNY- (zwany sola wekslem, wekslem prostym lub wekslem suchym) Jest to taki weksel, który stanowi bez warunkowe przyrzeczenie wystawcy tego weksla zapłacenia ściśle określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie.
WEKSEL TRASOWANY-(zwany przekazem, ciągnionym, tratą lub trassą) To papier wartościowy zawierający skierowanie do trasata bez warunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej, określonej osobie we wskazanym miejscu i czasie. Stwarza on bez warunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych...

RODZAJE PRZEWŁASZCZENIA:
Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości i wtedy przewłaszczający otrzymuje z reguły prawo do otrzymania tych rzeczy (czyli bank zezwala mu na bezpłatne użytkowanie, czyli bierze on te rzeczy w użyczenie)
Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku i wtedy przewłaszczający otrzymuje prawo do zatrzymania rzeczy jako bezpłatny przechowawca. Może je sprzedawać (zastępując rzeczami tego samego rodzaju lub rzeczami wykonywanymi z rzeczy przewłaszczonych). Nie może dawać tych rzeczy na przechowanie osobom trzecim, musi sam ponosić koszty tego przechowania...

OKRESOWE ROZLICZENIA SALD- jest to instytucjonalizowana forma rozliczeń kompensacyjnych. Rozliczenia te mogą stosować Ci kontrahenci, którzy wzajemnie świadczą sobie usługi, roboty lub dostawy. Istota tego rozliczenia polega na zastąpieniu regulowania poszczególnych należności, ewidencjonowaniem wzajemnych świadczeń oraz wyrównywaniem sald wzajemnych roszczeń.

WEKSLE
Weksel jako dokument pojawił się w obrocie w XII wieku. Przyczyny były następujące:
transport dużej ilości pieniędzy był niebezpieczny,
zaopatrzenie w walutę obcą było bardzo uciążliwe zwłaszcza wtedy gdy małe państewka biły własną monetę i bardzo często zmieniały jej wartość.
Dlatego też kupcy składali u bankiera (kupca) określone kwoty pieniężne otrzymując w zamian poświadczenie tego złożenia i przyrzeczenie (wypłacenia tej kwoty) zapłacenia określonemu beneficjantowi w określonym czasie.
Później pojawił się weksel trasowany, który był poleceniem wypłacenia określonej kwoty, czasem w innym państwie, osobie która przyjdzie z tym wekslem.
Przez długi okres czasu prawo wekslowe było prawem zwyczajowym- do zaborów. Najczęściej w obrocie występowały weksle własne. W okresie zaborów funkcjonowały dwa prawa:
prawo wekslowe francuskie, obowiązywało w Królestwie Kongresowym,
prawo wekslowe niemieckie, pozostałe części zaborów.
W innych krajach obowiązywało prawo angielskie. Te różne prawa prowadziły do kolizji praw (szczególnie w prawach międzynarodowych). Dążono więc do unifikacji prawa wekslowego.
1912 rok- pierwsza próba unifikacji- Konwencja Haska.
1930 rok- druga unifikacja. W Genewie podpisano 3 konwencje:
I-sza dotyczyła ujednolicenia prawa wekslowego w państwach uczestniczących w konwencji. (Dano możliwość wprowadzenia tzw. rezerwacji krajowych- odstępstwo do prawa wekslowego.)
II-ga dotyczyła uregulowania kolizji ustaw wekslowych w międzynarodowym obrocie wekslami.
III-cia dotyczyła uniezależnienia ważności weksli od przepisów o opłatach skarbowych. Ta konwencja ( Genewska) spowodowała, że również w Polsce w 1936 roku zostało wydane nowe prawo w

(…)

… prowadzone między jednostkami gospodarczymi i dają one możliwość oddziaływania dostawcy na odbiórcę w celu regulowania jego zobowiązania w terminie.
Prowadzi się je przy użyciu: polecenia przelewu polecenia pobrania czeku rozrachunkowego akredytywy
- rozliczeń planowych
okresowych rozliczeń sald
a także jako rozliczenie przy użyciu karty płatniczej
Uważa się że polska praktyka bankowa charakteryzuje…
… DOKUMENTÓW
faktura
polecenie zawiadomienie przelewu o dokonaniu przelewu
przelew środków
Bankowym dokumentem jest czterodcinkowy formularz polecenia przelewu (typowy, czerwony na 1stronie).
1 odcinek otrzymuje bank odbiorcy i jest to dowód księgowania na rachunku odbiorcy.
2 odcinek otrzyma również bank odbiorcy ale jest on przeznaczony dla odbiorcy i stanowi on zawiadomienie o zaksięgowaniu przelewu na jego rachunku
3 odcinek otrzymuje zleceniodawca i jest to dowód księgowania zmniejszającego saldo jego rachunku
4 odcinek otrzymuje bank zleceniodawcy i stanowi on dowód dokonania przelewu (żółty).
W treści polecenia przelewu zleceniodawca poleca swojemu bankowi, aby przelał z jego rachunku określoną kwotę na rzecz wskazanego odbiorcy. Podaje się w tym przypadku również krotką informację dotyczącą charakteru regulowanego zobowiązania (czy to jest wypłata, honorarium czy faktura itd.) Dokument jest datowany i podpisują go osoby upoważnione do tych czynności. Jeśli zleceniodawca składa więcej niż dwa polecenia przelewu to bank może zażądać sporządzenia zbiorczego polecenia przelewu. Polecenie to może być dostarczone do banku pocztą lub przyniesione przez dłużnika, (ewentualnie wierzyciela). Przyjęcie przez bank…
… założenia działalności gospodarczej. Np. Polska, Europa zachodnia i USA
KANAŁY WYBIELAJĄCE:
- kanał bankowy
- kanał handlu nieruchomościami
- k. gier hazardowych
- Handel kamieniami szlachetnymi
Etapy prania brudnych pieniędzy:
Lokata - giełda sztuki, papiery wartościowe
Maskowanie faktu przez złożone operacje finansowe
Legitymizacja środków przez otrzymanie zaświadczeń zaświadczeń ich legalnym pochodzeniu…
… substytutem lecz nośnikiem pieniądza. Dzieli się na:
kryterium z punktu widzenia rozliczenia transakcji przy pomocy karty:
karty debetowe,
karty kredytowe,
karty z odroczonym terminem płatności,
karty wstępnie opłacone.
z punktu widzenia dodatkowych funkcji jakie spełnia karta
Karty DEBETOWE- wydawane są tym klientom banku, którzy posiadają ROR lub rachunek bieżący a'vista. Funkcjonują one na zasadzie pay…
… odsetek oraz odliczenie od kwoty gwarancyjnej przekroczenia salda. Za dokonywanie przy użyciu tej karty operacje bank nie musi pobierać prowizji, ponieważ nie uruchamia do nich środków własnych. Zasada ta jest jednak nie przestrzegana i pobierana jest prowizja przy wypłatach gotówkowych. Jeśli tego typu karta została wydana do ROR posiadającego limit kredytowy to sama ta karta ma charakter karty…
…- czyli osoba, która zobowiązała się do zapłacenia sumy wekslowej przez przyjęcie weksla. (czyli jest to trasat, który zaakceptował weksel).
Remitent- jest to osoba na rzecz której lub na zlecenie której zapłata z weksla ma być dokonana. (jest to pierwszy wierzyciel wekslowy i od niego może pochodzić pierwszy indos, czyli przeniesienie praw z weksla). Jeśli puści go w obrót staje się indosantem.
Indosant…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz