Bankowość - Weksel - notatki z wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2912
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - Weksel - notatki z wykładów - strona 1 Bankowość - Weksel - notatki z wykładów - strona 2 Bankowość - Weksel - notatki z wykładów - strona 3

Fragment notatki:

stron.


...Weksel- dokument który pojawił się w wieku XII
1transport był niebezpieczny
2zapotrzbowanie na obca walutę było utrudnione ponieważ małe państewka miały tendencje do bicia własnych monet, występowało również fałszowanie pieniędzy
Najpierw pojawił się weksel własny a dopiero później trasowany
W Polsce było zwyczajowe prawo wekslowe, przeważały weksle własne
Angielskie prawo wekslowe
Postanowiono zunifikować prawo wekslowe
I unifikacja w 1912 odbyła się międzynarodowa konwencja w Hadze
II unifikacja w 1930 w Genewie, podpisano 3 konwencje...


...Z punktu widzenia prawa rozróżnia się 2 rodzaje zabezpieczeń
- osobiste- osoba dająca zabezpieczenie odpowiada całym swoim majątkiem za zabezpieczony kredyt
zalicza się tutajweksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, poręczenie według prawa cywilnego, gwarancje bankowe, przelew wierzytelności, przystąpienie do długu kredytowego oraz pełnomocnictwa
- rzeczowe- osoba dająca zabezpieczenie odpowiada częścią składników majątkowych danych w formie zabezpieczenia ; zalicza się zastaw ogólny, sądowy, zastaw rejestrowy, zastaw na prawach przewłaszczenia na zabezpieczenie, blokadę środków na rachunkach bankowych oraz hipoteka. Bank może zastosować jednocześnie jedno lub kilka zabezpieczeń i jeśli nastąpi częściowa spłata kredytu przy kilku zabezpieczeniach to kredytobiorca może wnioskować o zwolnienie części zabezpieczeń o ile pozostałe zabezpieczenia w pełni zabezpieczają interes banku jeśli istnieją przesłanki że pozostała część kredytu zostanie spłacona zgodnie z umową.
Jeśli wśród zabezpieczeń znajdują się poręczenia i bank zwolni pozostałe zabezpieczenia pozostawiając poręczenia to poręczyciele mogą odmówić spłaty kredytu, jeśli zabezpieczenia potwierdzone s\a dokumentami to poręczyciel po spłacie kredytu ma prawo żądać zwrotu tych dokumentów...


(…)

… w którym jest wypełniony dokument ) - bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej kwoty, podaje się ja liczbowo, słownie , jeśli różnią się od siebie- wypłaca się kwotę napisaną słownie - nazwa osoby prawnej która ma zapłacić kwotę czeku - miejsce płatności czeku określone dokładnie, jeśli nie ma to w banku trasata lub wystawcy - data pełna i jednoznacznie określona i miejsce wystawienia czeku czek okrężny- krąży…
… z tym że wymaga dysponowania odpowiednią ilością środków na rachunku bankowym wystawcy - może być wystawiony na okaziciela co upraszcza indos i ma przez to charakter surogatu pieniądza - polecenie zapłaty może być skierowane tylko do banku - w razie nie zapłacenia kwoty czeku z powodu braku środków na rachunku podlega protestowi i wystarczy stwierdzenie banku na odwrocie czeku i może to spowodować pociągnięcie…
….
Ryzyko rynkowe (cenowe) przyczyna tego ryzyka jest niekorzystne dla banku kształtowanie stóp procentowych, kursów walutowych oraz kursów akcji. Możemy mieć do czynienia:
Ryzyko rynkowe z tytułu transakcji bilansowych - zalicza się ryzyko stóp %, ryzyko walutowe, ryzyko spadku cen metali szlachetnych, ryzyko spadku kursów akcji w wyniku pogorszenia koniunktury na giełdzie, a nie sytuacji danej firmy…
…. Niebezpieczeństwo zmiany rynkowej stopy% wpływa negatywnie a nazywa się ryzykiem stopy%.
Ryzyko walutowe to pogorszenie sytuacji banku na skutek niekorzystnych zmian kursu walutowego
Ryzyko strategiczne- ryzyko wpływające na długookresową zdolność konkurencyjną banku i zwraca się uwagę na ryzyko związane ze strukturą właścicieli banku. Istnieć może zagrożenie że właściciele banku nie mogą wyposażyć banku…
… zaciąga wobec swoich następców wekslowych, czyli remitenta i indosantów zobowiązania za przyjęcie i zapłatę weksla
- trasat - jest to osoba, której wystawca weksla trasowanego poleca zapłatę wymienionej w wekslu sumy, trasat staje się dłużnikiem po przyjęciu weksla czyli akcepcie - remitent- osoba na rzecz której lub na zlecenie której zapłata weksla ma nastąpić, jest to pierwszy wierzyciel…
… kredytowej, a jeśli dotyczy innego banku to sporządza się go na odrębnym dokumencie; jeśli daje je poręczyciel i dotyczy banku udzielającego kredytu to umieszcza się je zobowiązanie poręczyciela, jeśli rachunek w innym banku to na odrębnym dokumencie. - do umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych- jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych mogą nabywać osoby fizyczne i prawne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz