Banki i transakcje bankowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Banki i transakcje bankowe - strona 1 Banki i transakcje bankowe - strona 2 Banki i transakcje bankowe - strona 3

Fragment notatki:

Banki
Za zapłatę gotówką uważa się:
Wręczenie gotówki
Wręczenie czeku gotówkowego
Przekazanie gotówki za pomocą przekazu pocztowego
Obrót bezgotówkowy
Polecenie przelewu
Polecenie zapłaty
Karty płatnicze
Weksel bezgotówkowy Działalność kredytowa banków (kredyt, rodzaje kredytów, formy zabezpieczenia kredytów, kosztowe oceny zdolności kredytowej)
Kredyt (z łaciny creditum - pożyczka), odstąpienie określonej wartości w pieniądzu lub towarach pod warunkiem zwrotu równowartości w ustalonym terminie. W umowie kredytowej określony jest czas jej trwania, warunki zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz kwota ewentualnej prowizji dla którejś ze stron umowy lub osoby trzeciej. Stroną pożyczającą pieniądze jest najczęściej bank komercyjny, który udziela kredytu firmom i osobom prywatnym.
Rodzaje kredytów: Kredyt dewizowy - udzielany w walucie innych krajów, przeliczanej i wypłacanej w złotówkach; przeważnie niżej oprocentowany od kredytu udzielanego w złotówkach. Kredytobiorcy to najczęściej importerzy i osoby niebojące się osłabienia złotego w stosunku do innych walut. Kredyt komercyjny - wysokość oprocentowania zależy od warunków stawianych przez bank, w którym bierzemy kredyt, Np. od okresu spłaty, stałej lub zmiennej stopy oprocentowania, wysokości kosztów obsługi kredytu . Dość łatwo dostępny. Kredyt preferencyjny - udzielany na korzystniejszych warunkach niż pozostałe kredyty. Mogą ubiegać się o niego rodziny o niskich dochodach zamierzające kupić mieszkanie, rolnicy na zakup nawozów lub ziarna siewnego. Przyznawany także instytucjom i urzędom, Np. gminom na budowę kanalizacji lub gazociągów . Dofinansowany przez agencje rządowe lub ze specjalnych funduszy pomocnych Unii Europejskiej. Kredyt hipoteczny - kredyt długoterminowy (okres spłaty nawet do 25 lat); może być zaciągany przez ludność ( Np. na budowę domu, zakup mieszkania ) lub firmy ( Np. na budowę hali fabrycznej ). W razie niespłacenia kredytu bank ma prawo sprzedaży zastawu hipotecznego, Np. domu budowanego za pieniądze z kredytu hipotecznego. Kredyt lombardowy - kredyt krótkoterminowy (okres spłaty do 1 roku); jego zabezpieczenie to zastaw, Np. biżuteria, obrazy . Kwota udzielanego kredytu jest zazwyczaj niższa od wartości zastawu. W razie niespłacenia kredytu bank ma prawo sprzedaży zastawu. Zabezpieczenie kredytu - metodą zmniejszenia indywidualnego ryzyka kredytowego są uzyskane przez bank zabezpieczenia, które powinny zapewnić odzyskanie zaangażowanej sumy kredytowej wraz z odsetkami, prowizjami.
Podstawową gwarancją spłaty kredytu dla banku powinna być sytuacja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy. W wielu przypadkach nie można jednak dokładnie ocenić ryzyka wiążącego się z daną transakcją. Posiadanie zabezpieczenia pozwala wówczas na odzyskanie całości lub przynajmniej części zaangażowanych środków.

(…)

… bankowy.
polecenie zapłaty - jest polskim odpowiednikiem zachodniego direct-debit. Realizuje je Krajowa Izba Rozliczeniowa w systemie ELIXIR. Podstawą prawną polecenia zapłaty jest ustawa prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz porozumienie międzybankowe w sprawie stosowania polecenia zapłaty z dnia 1 czerwca 1998 r. Przeprowadzanie rozliczeń w tej formie wymaga, aby zarówno dłużnik…
… jest zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego. Banki mają osobowość prawną.
Zasady działania banków:
Konkurencyjność
Komercjalizm
Operacje bankowe według przedmiotu działania:
Czynne(aktywne)- alokacja środków pieniężnych w aktywa dochodowe
Kredyty
Factoring
Wykup wierzytelności
Dyskonto weksli
Gwarancje i poręczenia
Udzielone lokaty międzybankowe
Bierne(pasywne)- pozyskiwanie źródeł finansowania…
… od arabskiego słowa szakk oznaczającego odroczoną płatność.
weksel - rodzaj papieru wartościowego, imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany), albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny, sola weksel…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz