Prawo - egzamin - Ustawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 4767
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo - egzamin - Ustawa - strona 1 Prawo - egzamin - Ustawa - strona 2 Prawo - egzamin - Ustawa - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO JAKO SYSTEM NORM
Prawo to zespół norm wydanych i/lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym.Istnieją rozmaite reguły postępowania obok prawnych : moralne ,zwyczajowe i religijne.Normy społeczne:
obyczajowe (aprobata otoczenia)
moralne (wiążą się z sumieniem)
organizacyjne (uściślenie norm prawnych)
techniczne (część pokrywa się z prawnymi ,np. instrukcje obsługi)
estetyczne (pogranicze wszystkich norm)
prawne
Prawo jest nierozerwalnie związane z państwem,nie może bez niego istnieć. Przestrzeganie prawa w razie potrzeby państwo ,działając przez odpowiedni organ, fizycznie zmusza do podporządkowania się jego woli. Prawo ma charakter uporządkowany (podział na gałęzie ,w ramach których istnieją instytucje prawne)Społeczna istota prawaPrawo jest: normami,regułami postępowania ludzi, jest wyrazem woli społeczeństwa (wybór ciał ustawodawczych) i jest chronione.Norma Prawna to reguła zachowania skonstruowana z przepisów prawnych,stanowiąca ich istotną treść. Daje odpowiedź na pytania: kto,w jakich warunkach, jak powinien postąpić.Cechy:
generalność (hipotetyczny opis sprawcy )
abstrakcyjność (ogólny opis sytuacji)
Części normy:Hipoteza: każda norma prawna znajduje zastosowanie w określonej sytuacjiDyspozycja: wskazuje obowiązujący w danej syt. sposób zachowania (co wolno a co jest zabronione)Sankcja: mówi jakie skutki pociągnie za sobą niestosowanie się do dyspozycji Norma a przepis prawnyPrzepis nie zawsze musi mieć wszystkie części normy. Przepisem nazywamy elementarną część ustawy lub innego aktu normatywnego (art., parag.) Niekiedy el. normy prawnej są zamieszczone w różnych artykułach i paragrafach.Zasady Prawa Normy zawarte w przepisach prawa obowiązującego albo wypływające z nich logiczną koniecznością.Rolą zasad prawa jest dawanie ogólnych wskazówek interpretacyjnych , wytyczanie ogólnego kierunku interpretacji prawa.Klauzule generalnie uelastyczniają prawo.
Funkcje prawa:
metafunkcja
organizacyjna
ochronna
wychowawcza
rozstrzygania konfliktów
sprawiedliwości wyrównawczej ŹRÓDŁA PRAWA, FUNKCJE I OGÓLNE ZASADY PRAWA
Źródła prawa - pojęcie wierne tłumaczenie języka łacińskiego
sformalizowany akt władzy państwowej zawierający przepisy prawne
istotność formy - prawem jest tylko taka wola państwa, która przejawiła się w wymaganej formie i odpowiednim trybie Źródła prawa powszechnie obowiązującego: Konstytucja
Ustawy Ratyfikowane umowy międzynarodowe Rozporządzenia
akty prawa miejscowego Warunkiem wejścia w życie źródeł prawa powszechnie obowiązującego jest ich ogłoszenie

(…)

… i śmierć,
b. czynności prawnych- adopcja, małżeństwo, tu nie jest wymagana ingerencja sądu,
c. orzeczeń sądu- rozwód , separacja,
3. Dochodzenie praw ze stanu cywilnego:
W drodze procesu w postępowaniu odrębnym oraz w trybie nieprocesowym;
Powstanie, zmiana i wygaśnięcie stanu cywilnego podlegają rejestracji w księgach stanu cywilnego;
Domniemanie prawdziwości poczynionych w aktach stanu cywilnego wpisów…
… prawnych
podstawowym źródłem prawa cywilnego jest kodeks cywilny z 1964r.
dzieli się na 4 księgi
a) część ogólna
b) prawo własności (rzeczowe)
c) zobowiązania (prawo umów)
d) dziedziczenie
inne katy normatywne, np. kpc, krio, ksh, prawo wekslowe, prawo czekowe, prawo spółdzielcze
Czynność prawna
to czynność prawna osoby fizycznej lub prawnej, która zmierza do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku…
…,
przysposobienie całkowite(blankietowe) nierozerwalne,
14. Opieka:
Nie jest formą pieczy zastępczej,
Rodzaje opieki:
a. opieka nad małoletnim:
- zakres podobny jak przy władzy rodzicielskiej,
- bezpłatność opieki,
- nadzór sądu opiekuńczego, np. wyrażanie zgody,
b. opieka nad osobą dorosłą ubezwłasnowolnioną całkowicie:
- sprawuje małżonek, a w przypadku braku ojciec lub matka;
- wygasa z mocy prawa wraz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz