Uniwersytet Warszawski - strona 92

Kompetencje prezesa RM - omówienie zagadnienia 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

kompetencje RM Art. 146. 1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 146.2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego. - domniemanie kompetencji na rzecz RM w zakresie ...

Kompetencje wojewody - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 756

administracja rządowa Dzieli się na centralną i terenową. Są to wszystkie podmioty, wykonujące administrację, które w sposób bezpośredni lub pośredni za pomocą systemu wzajemnych powiązań podlegają kierownictwu i kontroli RM ( i Prezesa RM). Te które nawet pośrednio jej nie podlegają , a wykonują a...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

KRRiT Organizacja Organ centralny,naczelny, konstytucyjny, kolegialny, organ administracji państwowej, ale nie rządowej, pozycja prawna zbliżona do pozycji naczelnego organu Członkowie powoływani na 6 lat bez możliwości reelekcji ( 2 sejm, 2 prezydent, 1 senat - odwołani też przez nich i to wyjąt...

Ministrowie - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

Różnica między ministrami działowymi a „bez teki” Pozycja prawna ministra Art. 149 ust. 1 Konstytucji - minister powołany jest do kierowania określonym działem administracji rządowej albo do wypełniania zadań wyznaczonych prze...

Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym Kontrola. poza NIK i inspekcjami specjalistycznymi, kontrola uregulowana w ustawach samorządowych oraz ustawach o regionalnych izbach obrachunkowych: premier, wojewoda, regionalna izba ...

Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 448

nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym Wojewoda jest organem nadzoru nad działalnością JST pod względem legalności( ale kontroluje pod względem legalności, rzetelności, gospodarności w zakresie zadań administracji rządowej realizowanej przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami...

Prawo administracyjne - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 665

ZAKŁAD ADMINISTRACYJNY. Zak ł ad administracyjny ( zakład użyteczności publicznej): to względnie samodzielna jednostka organizacyjna wyposażona w trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe jej podstawowym celem jest ciągłe, bezpośrednie świadczenie usł ug socjalno-kulturalnych o szczególnym znac...

Różnice między organami naczelnymi a centralnymi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

organy centralne i organy naczelne - różnice. Organy centralne : organy naczelne + pozostałe organy centralne, niebędące naczelnymi, o Organy naczelne : RM, Prezes RM, ministrowie, kierujący działami administracji rządowej i ...

Podziały terytorialne - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

podziały terytorialne •  podział terytorialny  – względnie trwałe  rozczłonkowanie terytorium paostwa,  dokonywanych za pomocą norm prawnych, w celu  określenia terytorialnego zasięgu działania  podmiotów administrujących •  ewolucja podziału terytorialnego : -czasy zaborów - okres międzywojenny - ...

Porozumienie - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

Porozumienie należy do niewładczych form działania administracji i jest dwustronną lub wielostronną czynnością z za­ kresu prawa administracyjnego, dokonaną przez podmioty wykonujące administra­ cję publiczną, a dochodzącą do skutku na podstawie zgodnych oświadczeń woli tych podmiotów, opiera się n...