Prawo administracyjne - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prawo administracyjne - opracowanie - strona 1  Prawo administracyjne - opracowanie - strona 2  Prawo administracyjne - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ZAKŁAD ADMINISTRACYJNY. Zak ł ad administracyjny ( zakład użyteczności publicznej): to względnie samodzielna jednostka organizacyjna wyposażona w trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe jej podstawowym celem jest ciągłe, bezpośrednie świadczenie usł ug socjalno-kulturalnych o szczególnym znaczeniu społecznym. Z reguły organ jednoosobowy obok organ kolegialnym (np. rektor i senat) 2 cechy dodatkowe: jednostka budżetowa - tzn., że wydatki zakładu pokrywane są z budżetu państwa lub budżetu lokalneg o . zakład budżetowy - gdy jego usługi świadczone są odpłatnie, a koszty funkcjonowania zakładu z jego środków. Rozróżnienie przedsiębiorstw i zakładów : rejestracja - przedsiębiorstwa - tak, zakłady - nie. Osobowość prawna mają nieliczne zakłady (np. szkoły wyższe), wszystkie przedsiębiorstwa. cele - przedsiębiorstwa - gospodarcze, zakład - usługi o szczególnym znaczeniu społecznym. Brak ogólnej ustawy dot. zakładów, liczne ustawy dot. poszczególnych typów: ustawa o systemie oświaty ustawa o szkoln ictwie wyższym ustawa o muzeach ustawa o bibliotekach Dwa znaczenia: w ujęciu formalnym - jest to publiczna jednostka organizacyjna. nie będąca organem administracji ani przedsiębiorstwem. w ujęciu materialnym - jest to państwowa jednostka organizacyjna wyposażona w możliwość zawiązywania stosunków administracyjno-prawnych Organy Centralne: organy centralne : zasięg obejmuje z reguły całe państwo wyjątek - zarządzanie tylko jakąś częścią państwa - Minister Ziem Odzyskanych są na najwyższym szczeblu w strukturze państwa. * Dzielą się na: organy naczelne administracji (segment polityczno-rządowy ) Naczelnymi organami administracji rządowej w Polsce są te, które określa się jako zwierzchnie wobec pozostałych organów i innych podmiotów organizacyjnych państwa w strukturze administracji rządowej. Naczelne organy administracji publicznej są powoływane przez Prezydenta bezpośrednio albo po uprzednim wyborze przez Sejm. Ich właściwość miejscowa obejmuje terytorium całego państwa. W ujęciu funkcjonalnym i strukturalnym do naczelnych organów administracji publicznej zalicza się Radę Ministrów oraz organy, które wchodzą w jej skład. Rada Ministrów, Prezes Rady

(…)

… bądź Prezesowi RM, bądź ministrom, np. Polski Komitet Normalizacyjny, Główny Urząd Ceł, Wyższy Urząd Górniczy.
Kompetencje Prezesa RM:
PRZEWODNICZĄCYM RADY MINISTRÓW:
kieruje o organizuje jej działalność jako organu kolegialnego:
zwołuje posiedzenia RM
ustala porządek dzienny zaprasza na posiedzenia osoby nie będące członkami RM
przewodniczy posiedzeniom podpisuje akty podjęte przez RM kieruje…
… istotnym skład­nikiem całego systemu kontroli w państwie, a także elementem składowym aparatu administracyjnego np. Inspek­cja Handlowa, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Transportu Drogowego
* Ujecie w przepisach:
inspekcja w przepisach nie jest tożsama z określonym podmiotem…
… wymienione w załączniku do ustawy o adm. rządowej w województwie i tylko takie występują.
Skład: Dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień
Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej
Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych
Dyrektorzy okręgowych urzędów miar…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz