Administracja rządowa - Wojewoda

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja rządowa - Wojewoda - strona 1 Administracja rządowa - Wojewoda - strona 2 Administracja rządowa - Wojewoda - strona 3

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
działa na podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 91, poz. 577 z późn. zm.). Po raz pierwszy w tej ustawie ustawodawca mówi kto wykonuje władzę administracji rządowej w województwie - jest to wojewoda.
Administrację publiczną wykonują:
organy administracji rządowej, w tym wojewoda sprawujący władzę administracji ogólnej i organy administracji niezespolonej,
organy samorządu województwa.
Administrację rządową w województwie wykonują: wojewoda,
działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach - w imieniu wojewody lub w imieniu własnym,
organy administracji niezespolonej,
organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy luz z zawartego porozumienia,
powiatowa administracja zespolona,
działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawie,
organy innych samorządów jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na postawie ustawy lub porozumienia.
WOJEWODA - funkcje wojewody:
jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie,
jest zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, jest organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,
jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym,
jest reprezentantem skarbu państwa.
Wojewodę powołuje i odwołuje prezes RM na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Prezes RM sprawuje nadzór nad działalnością wojewody i dokonuje okresowej oceny jego pracy. Nadzór sprawowany jest w oparciu o kryterium:
kryterium legalności (zgodności z prawem),
działania zgodnie z polityką rządu,
rzetelności,
gospodarności.
Prezes Rady Ministrów kieruje działalnością wojewody, wydając w tym zakresie zarządzenia i polecenia oraz sprawuje kontrolę nad ich wykonywaniem. Wojewoda ma dwóch zastępców powoływanych przez prezesa RM, na wniosek wojewody. Funkcje wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie:
odpowiada przede wszystkim za wykonanie polityki rządu, a w szczególności: kontroluje wykonywanie przez organy administracji zespolonej zadań wynikających z ustaw, innych aktów prawnych wykonawczych oraz innych aktów prawnych i ustaleń RM, zarządzeń i poleceń prezesa RM,
dostosowuje do miejscowych warunków szczegółowe cele polityki rządu w zakresie i na zasadach przewidzianych w odrębnych ustawach,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz