Uniwersytet Warszawski - strona 30

Rodzaje reform administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1988

Rodzaje reform administracji - kryterium zasięgu i charakteru zmian: Reformy administracji mogą mieć różny zasięg i charakter. Ze względu na zasięg dzielimy je na: 1.Makroreformy - obejmują cały system administracji 2.Mediareformy - dotyczą wybranych jednostek lub działań 3.Mikroreformy - dotyc...

Rządowa administracja centralna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

Rządowa administracja centralna jest funkcjonalnie, organizacyjnie i personalnie powiązania z Radą Ministrów. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa, kieruje administracją rządową (władcze kierowanie), nie występuje domniemanie kompetencji. W skład Rady Ministrów wchodzą...

Rządowa administracja terytorialna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

Rządowa administracja terytorialna występuje na szczeblach podziału zasadniczego kraju (województwo-powiat-gmina). Zespolenia administracji rządowej - administracja pod jednym zwierzchnictwem i w jednym urzędzie. Np. Wojewoda Urząd wojewódzki. Rodzaje zespolenia: organizacyjne 1) pełne - organy ...

Rada Ministrów - Urzędy ministerialne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1358

Sposoby wyłaniania rady ministrów: Tryb podstawowy: Prezydent desygnuje Premiera, Premier proponuje ministrów, Sejm powołuje ministrów w drodze uchwały nad całością, bezwzględną (50%+1) większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów. Tryb awaryjny: Sejm wskazuje Premiera w ciągu 14 dni, ...

Związek nauki administracji z innymi dziedzinami wiedzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Związek nauki administracji z innymi dziedzinami wiedzy: socjologia (badanie administracji jako pewnego faktu społecznego; wyniki badań socjologicznych mogą być narzędziem wspomagającym administrację w oddziaływaniu na różne grupy społeczne) nauka prawa administracyjnego (m.in. badanie instytucji ...

Administracja rządowa terenowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1302

Administracja rządowa Administracja rządowa w terenie: aparat administracji winien skupić się wokół formalnego przedstawiciela rządu w danej jednostce przy minimalnych działaniach administracji niezespolonej lub specjalnej (Francja - prefekci) oparcie aparatu na rozproszonych, koordynowanych tylk...

Charakter działań administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

Charakter działań administracji Modele biurokracji Model klasyczny - według Maxa Webera Struktura macierzowa Struktura organiczna Struktury hybrydowe Model weberowski - zasada hierarchiczności - opartej na podporządkowaniu urzędnika poleceniom przełożonego przy jednoczesnym zachowaniu prawa za...

Definicje administracji, funkcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 217
Wyświetleń: 882

Definicje administracji: Definicja celowościowa - administracja publiczna to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach...

Gmina

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 623

Gmina „podstawowa jednostką samorządową jest gmina' art. 164 ust. 1 Konstytucji RP. Gmina jest to wspólnota samorządowa, tworzona przez wszystkich mieszkańców, zamieszkujących pewne terytorium, wykonująca zadania publiczne w imieniu własnym, posiadająca osobowość prawną, której samodzielność podle...

Język administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Język administracji/administracja inteligentna Język państwowy a język urzędowy w państwach europejskich Dwie kategorie: państwowy i urzędowy (Francja, Austria, Słowacja, Belgia, Szwajcaria, Chorwacja) Język państwowy a urzędowy Język w którym publiczne władze państwowe występując oficjalnie wsp...