Uniwersytet w Białymstoku - strona 93

Struktura zdania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Struktura zdania Zdanie złożone - zdanie w obrębie którego występuje część będąca odrębnym zdaniem, np. Jasiu nie odrobił lekcji, a nauczyciel zachorował. Zdania proste - w jego skład nie wchodzi część będąca odrębnym zdaniem. np. Kot łapie myszy. Jeżeli mamy zdania proste „A jest B”, gdzie słowo...

Toposy prawnicze - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1316

TOPOSY PRAWNICZE: 4 rozumowania prawne: argumentum a simili -wnioskowanie z podobieństwa. Analogia jako podstawowa metoda. Nie występuje w prawie karnym. argumentum a contrario -wskazuje się tu na różnice powodujące, że dane przepisy nie mają zastosowania dla danej sytuacji. (ochrona własności dl...

Akt normatywny jako akt prawny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

Akt normatywny to akt wydany przez upoważniony, na mocy innych przepisów, organ władzy publicznej. Akt ten składa się z przepisów prawnych, na gruncie których można konstruować normy prawne. Akt prawny - jest to pojęcie szersze od aktu normatywnego, jest rozstrzygnięciem władczym kompetentnego organ...

Charakter norm prawnych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987

Normy prawa publicznego, to w zasadzie wyłącznie normy bezwzględnie obowiązujące (łac. l.p. ius cogens). Natomiast prawo prywatne w dużej mierze opiera się o zasadę swobody umów, a więc zawiera

Klauzula generalna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1428

Klauzula generalna - norma ogólna: świadomie niedoprecyzowana, która ocenę konkretnego stanu faktycznego powierza podmiotowi przestrzegającemu prawo lub organowi stosującemu prawo....

Koncepcje budowy normy prawnej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2912

7. Koncepcje budowy normy prawnej. Koncepcja jednoelementowa - najbardziej istotną cechą normy prawnej jest to, że wyraża regułę postępowania. Normą prawną jest zatem taka wypowiedź, zbudowana na gruncie przepisu prawnego, która wskazuje, w jaki sposób należy się zachowywać. Niezbędnym i wystarczaj...

Konstytucja - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

KONSTYTUCJA: Konstytucja (od łac. constituo,-ere - urządzać, ustanawiać, regulować) - akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie. W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne zagadnienia. Konstytucja może wię...

Norma prawna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1099

6. Norma prawna (charakter generalny i abstrakcyjny normy prawnej), rodzaje norm prawnych. Norma prawna - jednostka logiczna aktu prawnego, konstruowana na gruncie przepisów prawnych. Charakter generalny - oznacza, iż norma nie jest skierowana do jednego, ściśle oznaczonego adresata, ale do grupy ...

Norma prawna - omówienie - Dyspozycja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

III. NORMA PRAWNA. Charakterystyka, struktura, zależności. Norma prawna- to wypowiedź językowa stanowiąca logiczną jednostkę aktu prawnego, konstruowana z przepisów prawnych i zawierająca w swojej treści regułę powinnego zachowania. Norma prawna to termin właściwy wyłącznie dla języka prawniczego po...

Państwo a prawo - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

VI. PAŃSTWO A PRAWO. Obowiązywanie prawa. Państwo (ujęcie prawo-socjologiczne) - to ludność, terytorium oraz suwerenna władza Monteskiusza czyli ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Władza państwowa to wyłaniana w drodze demokratycznych wybor...