Uniwersytet w Białymstoku - strona 37

Wstępna kontrola aktu oskarżenia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

1a. Wstępna kontrola aktu oskarżenia podlega kontroli ze względu na wymogi formalne wymogi merytoryczne Ad. A. Wstępna kontrola formalna aktu oskarżenia prezes sądu I instancji (rejonowy lub okręgowy) - możliwe przekazanie przewodniczącemu wydziału lub upoważnionemu sędziemu; art. 93§2 KPK bada...

Wszczęscie postępowania przygotowawczego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Wszczęcie postępowania przygotowawczego uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa obliguje do wydania postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego postanowienie powinno określać czyn będącym przedmiotem oraz kwalifikacje prawną między postanowieniem o wszczęciu postępowania a pos...

Wyjątki od ogólnych reguł ustalania właściwości sądu

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

3. Wyjątki od ogólnych reguł ustalania właściwości sądu Właściwość z delegacji - jeżeli większość osób, które należy wezwać mieszka w okolicy sadu delegowanego a daleko od sądu właściwego. Decyzję w tej materii należy do sądu wyższego rzędu nad sądem właściwym miejscowo. Właściwość z łączności spraw...

Wyrokowanie- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 854

wyrokowanie jest fazą rozprawy, w której sąd na podstawie całokształtu materiałów dowodowych ujawnionych podczas przewodu sądowego, przy rozważaniu argumentacji wynikającej z głosów stron, rozstrzyga kwestę odpowiedzialności prawnej oskarżonego za zarzucany mu czyn podfazy: narada nad wyrokiem gło...

Zakazy dowodowe- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

ZAKAZY DOWODOWE zakaz dowodowy- norma prawna zabraniająca przeprowadzenia dowodu w określonych warunkach lub stwarzająca ograniczenie w uzyskiwaniu dowodów; powody ochrona godności oraz integralności jego ciała i mienia ochrona ważnych interesów państwa ochrona stosunków rodzinnych i bliskich zw...

Zasada domniemania niewinności- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

5. Zasada domniemania niewinności zasada domniemania niewinności - oznacza, że nikt nie może być uznany za sprawcę przestępstwa, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona według obowiązujących przepisów. Art. 42 ust 2 KONSTYTUCJI - ...

Zasada in dubio pro reo- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Zasada domniemania niewinności i in dubio pro reo Postanowienie SA w Krakowie z 28 maja 1998 r., II AKz 120/98, KZS 1998/4-5/59 Zakaz rozstrzygania wątpliwości na niekorzyść oskarżonego odnosi się również do rozstrzygnięcia wątpli...

Uprawnienia stron- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Zakres uprawnień stron i innych uczestników procesu w postępowaniu przygotowawczym uprawnienia pokrzywdzonego i podejrzanego: korzystanie z pomocy przedstawicieli inicjatywa dowodowa prawo do uczestniczenia w czynnościach postępowania przygotowawczego zaskarżanie decyzji i innych czynności proc...

Właściwość sądu- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

2. Właściwość sądu A. Właściwość podmiotowa Oznacza czy dana sprawę powinien rozpatrywać ze względu na osobę oskarżonego: sąd powszechny czy sąd szczególny. sądy powszechne - co do zasady właściwość jest domniemana na korzysć sądów powszechnych sądy wojskowe - ich właściwość określa art. 647 kpk tr...

Zasada prawdy materialnej- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Zasada prawdy materialnej Wyrok SN z 8 października 1998 r., III KKN 282/97, Prok.i Pr. 1999/2/5 Zarzut obrazy art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k. nie może być podstawą kasacji, jako że formułuje on jedynie ogólną zasadę postępowania, nie nakazuje ...