Uniwersytet w Białymstoku - strona 38

Zasada prwdy materialnej- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

12. zasada prawdy materialnej W teorii procesu karnego pojęcie „prawdy materialnej” określa bezpośredni i podstawowy cel procesu karnego tj. wydanie orzeczenia rozstrzygającego o przedmiocie procesu w oparciu o prawdziwe ustalenia faktyczne.

Zasada skargowości- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

4. Zasada skargowości Zasada skargowości wyrażona jest w art. 14, który stanowi, że wszczęcie postępowania następuje na każde żądanie uprawnionego podmiotu Skargi można podzielić na: Zasadnicze - warunkujące postępowanie zasadnicze Etapowe - które uruchamiają kolejne stadia postępowania Incydentaln...

Zasada swobodnej oceny dowodów- opracowanie 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Zasada swobodnej oceny dowodów Wyrok SN z 19 stycznia 2000 r., V KKN 84/98, LEX nr 50945 O wiarygodności zeznań świadka decyduje ocena dokonana w kontekście całokształtu materiału dowodowego, i uwzględnieniem wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego (art. 4 i 357 d. k.p.k.), a sądy mają obowiązek ...

Zasada swobodnej oceny dowodów- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2534

7. Zasada swobodnej oceny dowodu swobodna ocena dowodów - art. 7 kpk. organ procesowy nie jest związany regułami dowodowymi, z góry narzucającymi. Jednakże nie oznacza to dowolności w ich ocenie, co przejawia się w obowiązku sądu do uzasadnienia wyroku, w którym musi przedstawić jakie fakty uznał z...

Zasada szybkości postępowania

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

9. Zasada szybkości postępowania Zasada szybkości posterowania wyrażona została w art. 2, który stanowi, że przepisy kpk mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby rozstrzygnięcia sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie. Znajduje ona przejaw min. w: kształcie mediacji - 1 miesięczny ...

Zasady procesowe- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

Zasady procesowe I. Zasada czynnika społecznego w procesie karnym 3 aspekty: 1. Ławnik a: obecnie w SR brak b: w SO są ławnicy !  o zbrodnie- 1S + 2Ł  zagrożenie karą dożywocia- 2 S + 3 Ł 2. Obowiązek współdziałania z organami ścigania a: każdy posiadając wiedzę o przestępstwie ściganym z urzędu m...

Zawieszenie postępowania- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Zawieszenie postępowania przygotowawczego art. 22§1 KPK funkcjonuje w każdym stadium procesu, jest tylko czasowym wstrzymaniem biegu procesu; nie jest orzeczeniem kończącym postępowanie, lecz decyzja wydana w związku z czasową, choć długotrwałą przeszkodą uniemożliwiająca prowadzenie procesu w sz...

Zasada kontradyktoryjności- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

8. Zasada kontradyktoryjności zasada kontradyktoryjności określa sposób prowadzenia procesu karnego i jest ona ściśle powiązana z zasada skargowości, wespół, z którą określa formę procesu. Zasadę tą można określić jako dyrektywę prowadze...

Zasada niezależności- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

I zasada niezależności Przy wykonywaniu swoich czynności prokurator jest niezależny z zastrzeżeniem ust 2-5 art. 8 ustawy o prokuraturze. (chodzi tu o niezależność zewnętrzną-gdyż istnieją pewne ograniczenia o charakterze wewnętrznym) Przejawami niezależności są: nieusuwalność ze stanowiska usuwal...

Prawo międzynarodowe - umowy międzynarodowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 763

PRAWO MIĘDZYNARODOWE Umowy międzynarodowe Traktat (według konwencji wiedeńskiej): - porozumienie pomiędzy państwami, w formie pisemnej, regulowane przez prawo międzynarodowe - organ nie może być stroną - nie może być to umowa cywil...