Uniwersytet w Białymstoku - strona 36

Postępowanie karne- test 21

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1078

Grupa Imię i Nazwisko TEST A W polskim systemie prawnym zasada domniemania niewinności: wynika bezpośrednio z Konstytucji; jest wprost wyrażona w przepisie KPK; jest wprost wyrażona w przepisie KK; jest niepisaną zasadą wynikaj...

Postępowanie karne- test 23

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 875

Grupa Imię i Nazwisko TEST B Domniemanie niewinności zostaje obalone przez: nieprawomocny wyrok skazujący; wyrok skazujący, od którego została złożona kasacja; prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie; postanowieniu o umorzeniu postępowania. Zasada

Postępowanie karne- testy 7

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 742

1. Wydanie listu żelaznego można uzależnić od: a: złożenia poręczenia majątkowego b: złożenia poręczenia społecznego c: złożenia wyjaśnień przez oskarżonego d: dobrowolonego zdeponowania paszportu przez oskarżonego 2.

Surogaty udowodnienia- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2513

SUROGATY UDOWODNIENIA surogaty udowodnienia- przyjęcie pewnych faktów za bezsporne, gdyż uznano iż udowodnienie ich jest w określonej sytuacji zbyteczne 1. notoryjność notoryjność- posiadanie niespornej wiedzy o pewnych faktach prze organ procesowy i strony; wiedza ta zwalnia organ procesowy z ob...

System gwarancji prawdziwych ustaleń faktycznych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 406

DOWODY cechy szczególne postępowania dowodowego w procesie karnym 1. system gwarancji prawdziwych ustaleń faktycznych procedura karna zawsze tworzy system potrójnych gwarancji trafności ustaleń faktycznych, zawiera on bowiem: normy celowościowe wskazujące najlepszą metodę osiągnięcia pożądanego ...

Postępowanie karne- test 5

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 644

Test 4- środki przymusu i środki zapobiegawcze 1. Poseł na sejm RP może zostać zatrzymany przez Policję: a: jeśli został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa, a zatrzymanie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku procesu b: t...

Postępowanie karne- test 1

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 714

1. W postępowaniu sądowym dominuje zasada: a: śledcza b: oficjalności c: skargowości d: subsydiarności 2. Skarga nie spełnia funkcji: a: inicjującej b: legitymującej c: limitującej d: informacyjnej 3. Odstępstwem od zasady legalizmu jest: a: umorzenie postępowania b:

Postępowanie karne- test 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 721

1. W kpk zasadą jest prowadzenie czynności przez organy procesowe: a: z urzędu b: na wniosek c: w postępowaniu przygotowawczym tylko na wniosek d: w postępowaniu przed sądem tylko z urzędu 2. Zasada legalizmu oznacza: a: stosowanie zasady legalności przez organy procesowe b: obowiązek wszczęcia p...

Postępowanie karne- test 3

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 658

Test 3- dowody 1. Protokół obligatoryjnie nie sporządza się z : a: zatrzymania podejrzanego b: przebiegu rozprawy c: przyjęcia poręczenia d: żadne z wymienionych 2. Źródłem dowodowym jest: a: opinia b: świadek c: zeznanie d: wyjaśnienie 3. Środkiem dowodowym nie jest: a: biegły b: opinia c: zeznanie...

Wprowadzenie dowodów do procesu

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651

WPROWADZENIE DOWODÓW DO PROCESU 1. sposoby wprowadzenia dowodów organ procesowy prowadzący postępowanie dowodowe przeprowadza dowody na wniosek stron, quasi-pozwanego cywilnie albo z urzędu wprowadzenie dowodów z urzędu do procesu jest typowym zjawiskiem w postępowaniu przygotowawczym w postępow...