Zakazy dowodowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakazy dowodowe- opracowanie - strona 1 Zakazy dowodowe- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ZAKAZY DOWODOWE
zakaz dowodowy- norma prawna zabraniająca przeprowadzenia dowodu w określonych warunkach lub stwarzająca ograniczenie w uzyskiwaniu dowodów; powody
ochrona godności oraz integralności jego ciała i mienia
ochrona ważnych interesów państwa
ochrona stosunków rodzinnych i bliskich związków świadka z innymi osobami
ochrona tajemnicy zawodowej i służbowej
I. zakaz dowodzenia określonych faktów
A. zakazy bezwarunkowe (zupełne)  nie można ich uchylić
zakaz ponownego dowodzenia przestępstwa kiedyś już osądzonego prawomocnie, popełnionego przez oskarżonego, który teraz jest sądzony i którego podejrzewa się o to ze jest recydywistą; recydywistę można ustalić tylko na podstawie akt poprzedniej sprawy
zakaz dowodzenia prawa lub stosunku prawnego wbrew ustaleniom konstytutywnego orzeczenia innego sądu
zakaz dowodzenia zeznań złożonych przez świadka, który skorzystał z prawa odmowy zeznań albo został zwolniony z obowiązku złożenia ich na jego wniosek; jeżeli świadek złożył wcześniej zeznanie to nie może ono służyć ono za dowód ani być odtworzone; wolno jednak ujawni na rozprawie protokoły oględzin ciała każdej osoby
zakaz dowodzenia przebiegu narady sędziowskiej i sposobu glosowania sędziów
B. zakazy warunkowe  można je pod pewnymi warunkami uchylić
tajemnica państwowa- leży ona w gestii organów państwowych i przesłuchanie osób nią związanych jest dopuszczalne tylko po zwolnieniu z tajemnicy przez uprawniony organ przełożony (w praktyce resortowego ministra)
tajemnica służbowa- związana z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, z obowiązku jej zachowania może zwolnić sąd lub prokurator
tajemnica zawodowa- związana z wykonywaniem zawodu lub pełnieniem funkcji, w czasie których rodzi się stosunek zaufania innych osób, z obowiązku jej zachowania może zwolnić sąd lub prokurator
pierwszy stopień: tajemnica osób niewyróżnionych prze ustawę
drugi stopień: tajemnica adwokacja, radcy prawnego, lekarska; tylko sąd może z niej zwolnić i to wówczas gdy jest to niezbędne dla dobra wymiary sprawiedliwości a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu
trzeci stopień: tajemnica dziennikarska; te same warunki zwolnienia co w drugim stopniu a nadto zwolnienie dziennikarza z tajemnicy nie może dotyczy:
danych umożliwiających identyfikacje autora np. materiału prasowego; nie może skasować tzw. anionimatu
osób udzielających informacji opublikowanych lub przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie tych danych
II. zakazy dowodzenia za pomocą niektórych dowodów

(…)

… złożenia odpowiedniego oświadczenia oraz podstęp
stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych, wpływających na procesy psychiczne przesłuchiwanej osoby albo mających na celu kontrole nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem; zakaz ten jest bezwarunkowy
dowodu z wyjaśnienia oskarżonego lub zeznań świadka nie wolno zastępować teścia pism, zapisków lub notatek urzędowych…
… przez biegłego
zakaz przesłuchiwania osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, jako świadków na okoliczności przyznania się osoby z zaburzeniami psychicznymi do popełnienia czynu pod groźbą kary
zakazy warunkowe
zakaz przesłuchiwania świadka- osoby najbliższej oskarżonemu, który skorzystał z prawa odmowy zeznań
do osób najbliższych oskarżonemu uprawnionych do odmowy…
… tego zakazu pociąga za sobą zastosowanie swoistych sankcji procesowych
swoboda wypowiedzi
rozciąga się na wszystkie etapy procesu psychicznego prowadzącego do oświadczenia:
etap procesów motywacyjnych prowadzących do decyzji woli o przyszłym oświadczeniu dowodowym
etap podjęcia woli w tym przedmiocie
etap urzeczywistnienia tej decyzji woli, a wiec samo składanie oświadczenia
swobodę wypowiedzi wyłączają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz