Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 60

Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych Sfera ta wymaga karnoprawnej ochrony przynajmniej z dwóch po­wodów. Państwo ma w tej sferze swój monopol i czerpie z tej ...

Oskarżyciel publiczny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

Oskarżyciel publiczny prowadzący postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych skarbowych Do wyłącznej właściwości prokuratora należy prowadzenie śledz­twa w sprawach, w których o konieczności prowadzenia postępowania przygotowawczeg...

Oszustwo w deklaracji podatkowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Oszustwo w deklaracji podatkowej Polega ono na podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w deklaracji lub oświadczeniu albo na niedopełnieniu obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co podatek zostaje narażony na us...

Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej i jego pełnomocnik Jest szczególną stroną bierną występującą tylko w postępowaniu w sprawach o przestęp­stwa skarbowe. Ustawodawca położył na­cisk na wezwanie określonego podmiotu przez organ prowadzący postę­powanie o

Podmiot w prawie karnym skarbowym - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1799

Podmiot w prawie karnym skarbowym W ujęciu Kodeksu karnego skarbowego podmiotem odpowiedzialności 136 karnej skarbowej może być tylko osoba fizyczna, człowiek odpowiadający zasadniczo takim samym jak w powszechnym prawie karnym kryterium wieku i poczytalności. Odnośnie do granic wiekowych różnica w...

Źródła prawa zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

ŹRÓDŁA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ Prawo stanowione Tylko prawo powszechnie obowiązujące może regulować stosunki cywilnoprawne. wśród ustaw największą doniosłość ma Kodeks cywilny z 1964r. Rozporządzenia są częstym środkiem regulowania stosunków z...

Świadczenia jednorazowe okresowe i ciągłe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1743

ŚWIADCZENIA JEDNORAZOWE OKRESOWE I CIĄGŁE Świadczenia jednorazowe Dla określenia treści i rozmiaru powinnego zachowania się dłużnika nie trzeba odwoływać się do czynnika czasu. Świadczenie jednorazowe dokonuje się w pewnym dłuższym lub krótszym odcinku czasu, jednakże element ten nie wpływa na treś...

Świadczenia w zobowiązaniu przemiany - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

ŚWIADCZENIA W ZOBOWIĄZANIU PRZEMIENNYM ORAZ Z UPOWAŻNIENIEM PRZEMIENNYM Zobowiązanie przemienne Są rodzajem zobowiązań, w których świadczenie nie jest jeszcze ściśle określone w chwili powstania tych zobowiązań. Polegają na tym, że dłużnik jest zobowiązany w ten sposób, że wykonanie zobowiązania m...

Prawo karne skarbowe - Podmiot - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Podmiot Podmiotem odpowiedzialności karnej skarbowej może być tylko osoba fizyczna Kryteria wieku i poczytalności. Granica wiekowa Kodeks karny skarbowy nie przewiduje żadnej możliwości obniżenia granicy wiekowej odpowiedzialności ka...

Pojęcie przedmiot - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Pojęcie przedmiot oraz cel procesu karnego skarbowego. Forma prawna, za pośrednictwem której staje się możliwe ustalenie prze­de wszystkim tego, czy dane zachowanie stanowi przestępstwo skarbowe lub