Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 61

Postępowanie mandatowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1323

Postępowanie mandatowe Postępo­wanie to charakteryzują najdalej idące redukcje formalizmu Przekazanie kompetencji do rozstrzygania o odpowiedzial­ności karnej za wykroczenia skarbowe organom niesądowym prowadzą­ce w istocie do ograniczenia kompetencji sądu do sprawowania wymiaru sprawiedliwości we ...

Postępowanie uproszczone - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Postępowanie uproszczone Podstawowy tryb procesu dla spraw o wykroczenia skar­bowe, w tych sprawach nie prowadzi się bowiem postępowania w trybie zwyczajnym. Prowadzenie postępowania uproszczonego jest uzależnione od zacho­wania przesłanek ogólnych, decydujących o dopuszczalności każdego pro­cesu k...

Postępowanie w przedmiocie dobrowolnego poddania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

Postępowanie w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności Dopuszczalność rozstrzygnięcia sprawy karnej skarbowej na kanwie porozumienia zawartego pomiędzy finansowymi or­ganami postępowania przygotowawczego i sprawcą Motywem przewodnim tej koncepcji normatywnej jest odciążenie wymiaru ...

Postępowanie w stosunku do nieobecnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

Postępowanie w stosunku do nieobecnych Wymaga sprawowania wymiaru sprawiedliwości nawet wtedy, jeśli sprawca lub podmiot odpowiedzialny posiłkowo prze­bywa za granicą Stanowi tryb szczególny po­stępowania karnego skarbowego, „nakładający się na postępowanie zwy­czajne lub uproszczone" W stosu...

Priorytet celu egzekucyjnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Priorytet celu egzekucyjnego przed represją Bardziej niż o represję chodzi o egzekwowa­nie należności publicznoprawnych i wyrównanie uszczerbku finansowego Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego upraw­nionego podmiotu. Im wcześniej zostanie wyrównany uszczerbek finansowy wie...

Problem stanu wyższej konieczności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

Problem stanu wyższej konieczności w prawie karnym skarbowym Jego usunięcie z prawa karnego skarbowego nie jest zbyt fortunne. Jest to bardzo ogólny, wręcz „modelowy", kontratyp

Przebieg postępowania mandatowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Przebieg postępowania mandatowego. Rodzaje mandatów karnych Kompetencja w tej materii przysługuje przede wszystkim: finansowym organom postępowa­nia przygotowawczego ich upoważnionemu przedstawicielowi upoważnionym przez urząd celny funkcjonariuszom celnym pełniącym służbę w izbie celnej. Oprócz fi...

Przedmiot ochrony - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Przedmiot ochrony Prawo karne skarbowe chroni inte­res finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Wspólnot Europejskich. Jest to zatem przedmiot ochrony o charakterze ekonomicznym, a zarazem ponadindywidualnym. ...

Przepadek korzyści majątkowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

Przepadek korzyści majątkowej i ściągnięcie jej równowartości w prawie karnym skarbowym Przewidziane wyłącznie w odniesieniu do przestępstw skarbowych. Jeżeli sprawca osiągnął z popełnienia przestępstwa skarbowego, chociażby pośredni...

Racjonalizacja reakcji karnoskarbowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Racjonalizacja reakcji karnoskarbowej prewencja Karanie - prowadzić ma ono do społecznie korzystnych efektów w postaci zapobiegania dal­szym przestępstwom, zarówno jeśli chodzi o samego karanego (prewencja indywidualna, zwana też szczególną), jak i innych (prewencja generalna, zwana też ogólną). Fu...