Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 112

Ochrona praw człowieka w ONZ

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W ONZ Karta Narodów Zjednoczonych została podpisana 26.06.1945 w San Francisco . Polska ratyfikowała ten traktat w 1945 roku. Stronami karty są kraje członkowskie ONZ. Karta już w preambule mówi o przestrzeganiu praw człowieka. Pojawiła się jednak jedna wątpliwość, czy te obo...

Ochrona praw człowieka w systemie rady Europy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W SYSTEMIE RADY EUROPY Jest to system europejski, regionalny ochrony praw człowieka, Rada Europy powstała w 1949 roku, Polska jest jej członkiem od 1991 roku. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - 1950 uchwalenie, 1953 weszła w życie. Odwołuje się do ...

Polska

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

POLSKA Sejm Wielki (1788-1792) podjął się ratowania Rzeczypospolitej w trudnej sytuacji międzynarodowej, owocem była Konstytucja 3 maja 1791 roku. Konstytucja ta wprowadziła zasadę trójpodziału władzy, ale była niezwykle ostrożna w sprawie praw człowieka. Postanowienia warte uwagi Konstytucji z 3...

Prawa człowieka - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

Prawa człowieka - HISTORIA Starożytność : pojawiają się w myśli starożytnych Greków i Rzymian, rzymska koncepcja prawa natury Średniowiecze: Jan z Salisbury - prawo do oporu wobec złego władcy gwałcącego prawa boskie Wiliam

Prawa człowieka w UE - Europejski Trybunał Praw Człowieka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

PRAWA CZŁOWIEKA W UNII EUROPEJSKIEJ Geneza : 1969 - kiedy prawo unijne objęło prymat nad prawem krajowym, Europejski Trybunał Sprawiedliwości zmienił swoje stanowisko i zaczął zajmować się tą kwestią (wcześniej był zdania , że to wyłączna sprawa prawa konstytucyjnego krajowego) Obywatel UE podleg...

Prawa człowieka w XIX wieku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

PRAWA CZŁOWIEKA W XIX WIEKU - KIERUNKI EWOLUCJI Dwie drogi: Droga amerykańska: z racji, że pozycja gospodarcza państwa i ludzi była sensowna, ochrona praw człowieka sprowadziła się jedynie do obrony jednostki przed państwem, ochrona przed każdą władzą także tą legalną, powołaną w wyborach demokrat...

Prawa człowieka - Prawa społeczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Prawa człowieka - doniosłe prawa, które służą jednostce wg jakiejś koncepcji filozoficznej, odnoszącej się do jej pozycji w państwie (płaszczyzna filozoficzna), czy też służą jej w świetle norm prawa międzynarodowego, wewnątrzkrajowego lub ponadpaństwowego (płaszczyzna prawna). a) Prawa człowieka w...

Prawa i obowiązki policji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 735

PRAWA I OBOWIĄZKI POLICJI Policjant ma prawo stosować następujące środki przymusu bezpośredniego: Siłę fizyczną w postaci chwytów obezwładniających i podobne taktyki Urządzenia techniczne : kajdanki,

Prawo do życia - Konstytucja RP

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

PRAWO DO ŻYCIA Jest najważniejszym prawem, dopiero jego uznanie i zagwarantowanie urealnia gwarancję innych praw, które mogą stać się ideowymi abstrakcjami. Stanowi „klasyczną negatywną wolność” - zakreśla wokół jednostki barierę, którą wolno wyjątkowo jedynie przekraczać państwu Wszystkie akty go...

Prawo do prywatności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966

PRAWO DO PRYWATNOŚCI Ochrona prywatności - ochrona tożsamości człowieka, jego przekonań i poczynań, zakaz zakładania podsłuchów, nieuprawnionych rewizji, kontroli lub cenzurowania korespondencji. Ingerencja zaś w powyższe sfery jest jedynie dopuszczalna z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, publiczn...