Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 180

Własność intelektualna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Własność intelektualna - zbiór praw odnoszących się do: dzieł literackich, artystycznych i naukowych, interpretacji artystów interpretatorów oraz wykonań artystów wykonawców, fonogramów i programów radiowych i telewizyjnych, wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej,

Patentowanie wynalazków

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Własność intelektualną należy chronić przede wszystkim dla zabezpieczenia interesów osobistych oraz majątkowych. Własność intelektualna dzieli się na dwa zasadnicze obszary- Prawo Autorskie oraz Prawo Własności Przemysłowej. Prawo Autorskie osobiste i majątkowe przysługuje każdemu twórcy automatycz...

Wnętrze urbanistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2331

Wnętrze urbanistyczne - stanowi przestrzeń ograniczoną czytelnie ścianami, widocznymi bez przeszkód z określonego punktu widokowego. Krajobraz miejski składa się z szeregu wnętrz. Wnętrze urbanistyczne można porównać do pokoju, ponieważ składa s...

Wskaźniki urbanistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

Wskaźniki urbanistyczne - są ustanowione w dokumentach planistycznych zgodnie z przepisami. Wykazują (przedział wartości dodatni, ujemny) dolne i górne granice oraz dopuszczalność ewentualnych odstępstw. Obejmują np. sposób zabudowy (zamknięty lub otwarty), procent zabudowy, gęstość zabudowy, liczb...

Współpraca transgraniczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Współpraca transgraniczna - każde wspólnie działanie mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów między wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej liczby umawiających się stron, jak również zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecznych do realizacji tego ro...

Zagrożenia wynikające z uwarunkowań środowiska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Wśród zagrożeń wynikających z uwarunkowań środowiska przyrodniczego dla zabudowy mieszkaniowej powstającej w dolinach rzecznych wyróżniamy: powodzie - są największym zagrożeniem dla zabudowy mieszkaniowej. Do powodzi dochodzi, gdy masa wody przekracza objętość prowadzącego ją koryta, rozlewa się po...

Wzrost gospodarczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Wzrost gospodarczy oznacza dodatnie zmiany ilościowe w gospodarce i przejawia się wzrostem PKB i PKB per capita. Rozwój gospodarczy jest pojęciem szerszym. Zachodzi, gdy oprócz zwiększenia dochodu na mieszkańca następują dodatnie zmiany jak...

Zadania samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Zadania samorządu terytorialnego na szczeblu: GMINY kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalanie miejscowe...

Rozwoj społeczno-gospodarczy a spożycie artykułów żywnościowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

Zależności między poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego a spożyciem artykułów żywnościowych pochodzenia rolniczego Ze względu na poziom rozwoju krajów: Bogate - główny udział w strukturze spożycia artykułów zajmuje mięso i warzywa Biedne - główny udział zajmują artykuły zbożowe. Zależności uz...

Zasady rozmieszczania usług

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

Zasady rozmieszczania usług można ująć w dwóch skalach: w skali regionalnej: Christaller (T eoria ośrodków centralnych) - Każde dobro i usługa centralna, ma różny zasięg rynkowy (odległość, jaką konsument jest skłonny przebyć, aby skorzystać z danego dobra, czyli opłacalna odległość docierania dóbr...