Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 14

Kontrasygnata i prerogatywy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

KONTRASYGNATA I PREROGATYWY kontrasygnata pełni 2 funkcje ustrojowe : uzależnia prezydenta od premiera ; przejęcie przez premiera odpowiedzialności politycznej za ten akt , co powoduje pośrednie uzależnienie prezydenta od parlamentu ; prerogatywy - akty prezydenta zwolnione z obowiązku złożenia k...

Rada ministrów i administracja rządowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA POZYCJA USTROJOWA 2 znaczenia pojęcia „rząd”: znaczenie wąskie - to RM, innymi słowy gabinet. To pojęcie nie występuje w obecnej konstytucji, ale występowało min. w Małej Konstytucji z 1992 r. znaczenie szerokie - to cała administracja rządowa, tj RM, premie...

Skład i organizacja rządów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

SKŁAD I ORGANIZACJA RZĄDU RM jest organem kolegialnym , a jej skład ma charakter wieloosobowy → rezygnacja w Konstytucji ze stwierdzenia że „działa kolegialnie” (dopiero w ustawie jest to stwierdzenie); Skład ma charakter zamknięty (art. 147): prezes RM ; ministrowie (art. 149 ust. 1); kierujący...

Zakres działania rady ministrów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

ZAKRES DZIAŁANIA RADY MINISTRÓW art. 146 ust. 1 - polityka wewnętrzna i zagraniczna RP → polityka, tzn. nie tylko administracja/wykonywanie ustaw, ale i strategiczne decydowanie o kierunkach działania o politycznym charakterze; art. 146 ust. 2 - domniemanie kompetencyjne dla RM : odnosi się do s...

Istota samorządu terytorialnego - Administracja rządowa w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183

SAMORZĄD TERYTORIALNY ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ustrój władz lokalnych oparty na zasadzie dualizmu - podział zadań pomiędzy samorząd terytorialny a administrację rządową → zasada decentralizacji ; samorząd to wydzielenie z zakresu władzy państwowej pewnej dziedziny spraw i powierzenie ich sam...

Ustrój jednostek samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

USTRÓJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO organy stanowiące ( przedstawicielskie ) pochodzące z wyborów 4-roprzymiotnikowych , a kadencje ich wynoszą 4 lata ; system wyborczy - proporcjonalny do powiatów i województw ( 5% progi ), a gminy do 20.000

Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wyłączenie zasady hierarchicznego podporządkowania w stosunku do samorządu terytorialnego, a zastąpienie jej procedurami nadzorczymi ; nadzór to szczególna relacja pomiędzy podmiotami w adm. publ., w ramach której: organ nadzorujący ma pewne środk...

Radiofonia i telewizja - ogólne zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

RADIOFONIA I TELEWIZJA media elektroniczne - odrębności w stosunku do innych środków masowego przekazu: z uwagi na wymagania techniczne i konieczność zachowania „porządku w eterze” przekaz radiowy i telewizyjny musi być poddany ścisłym regułom dot. częstotliwości i zasięgu nadawania ; w znacznie...

Kontrola państwowa - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

KONTROLA PAŃSTWOWA istota działania organów kontroli państwowej: organizacyjna odrębność i niezależność struktur rządowych; wyspecjalizowanie fachowe; zorientowanie działalności na kontrolę sensu stricto , tzn. ustalenie stanu faktycz...

Władza sądownicza - sądy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

WŁADZA SĄDOWNICZA. SĄDY. WPROWADZENIE 2 niezależne segmenty władzy sądowniczej to sądy (powiązany wzajemnie system sądownictwa) i trybunały (2 niezależne od siebie trybunały) → cechy wspólne tych 2 segmentów: zasada niezawisłości sęd...