Kontrasygnata i prerogatywy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrasygnata i prerogatywy - strona 1 Kontrasygnata i prerogatywy - strona 2 Kontrasygnata i prerogatywy - strona 3

Fragment notatki:


KONTRASYGNATA I PREROGATYWY kontrasygnata pełni 2 funkcje ustrojowe : uzależnia prezydenta od premiera ; przejęcie przez premiera odpowiedzialności politycznej za ten akt , co powoduje pośrednie uzależnienie prezydenta od parlamentu ; prerogatywy - akty prezydenta zwolnione z obowiązku złożenia kontrasygnaty, a odpowiedzialność za nie ponosi prezydent tylko gdy zostaną wydane z naruszeniem prawa (odp. konst.); historia instytucji kontrasygnaty : TAK - konstytucja marcowa i kwietniowa (bardzo ograniczona); TAK - nowela kwietniowa z 1989 r. (tylko do najważniejszych aktów prawnych, które miały być określone w ustawie, nigdy nie wydanej); TAK - Mała Konstytucja z 1992 r. (zasada - kontrasygnata aktów prawnych prezydenta + lista kilkunastu prerogatyw, ale nie uznano w praktyce tego wyliczenia za enumeratywne, co poparł nie jednomyślnie TK); w Konstytucji z 1997 r. - akty urzędowe prezydenta ( pojęcie szersze niż akty prawne - wszystkie decyzje i działania podjęte przez prezydenta w okresie wykonywania urzędu), więc nie dot. aktów w formie ustnej . Wyjątki od zasady w art. 144 ust. 3 : stosunki prezydenta z parlamentem (1-8); sprawy związane z powoływaniem i odpowiedzialnością rządu i ministrów (11-15); powoływania innych organów państwowych (20-27); tradycyjnych uprawnień głowy państwa (16-19);
tak by mógł pełnić funkcję arbitra, a prerogatywy te wychodzą poza zakres działań rządu; zawsze udziela premier (umocnienie jego pozycji wobec prezydenta i innych członków RM), który ma pełną swobodę decyzji , a prezydent nie ma żadnych środków do wymuszenia jej;
w art. 144 ust. 2 zaznaczone, że bierze na siebie odpowiedzialność przed Sejmem , ale to mylące stwierdzenie, gdyż premierowi nie można wyrazić indywidualnego votum nieufności, a jedynie konstruktywne w stosunku do całej RM;
uzyskanie kontrasygnaty jest konieczną przesłanką ważności aktu , a wydanie go pomimo braku kontrasygnaty może stanowić naruszenie konstytucji;
KOMPETENCJE PREZYDENTA relacje z pozostałymi władzami funkcja arbitra → kompetencje związane z zorganizowaniem i personalnym składem władz oraz możliwości hamowania działalności tych władz; stosunki z parlamentem → parlament nie ma wpływu na wybór prezydenta, a wobec urzędującego ma tylko możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej . Uprawnienia prezydenta wobec parlamentu : organizacyjne - zarządzanie wyborów, zwoływanie pierwszych posiedzeń izb, ale podporządkowane terminom wyznaczonym przez konstytucję; inicjatywne - inicjatywa ustawodawcza, zarządzenie referendum za zgodą Senatu;

(…)

… zwierzchnictwo to sprawuje MON, więc funkcja ta ma wymiar symboliczny, choć daje mu prawo do informacji i konsultacji. W tym celu prezydent powołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego (RBN), jako organ doradczy w zakresie bezpieczeństwa wew. i zew.;
mianuje szefa Sztabu Generalnego oraz dowódców rodzajów sił zbrojnych (+ kontrasygnata);
nadaje pierwszy stopień oficerski i stopnie generalskie, na wniosek MON;
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa:
może w zastępstwie Sejmu wprowadzić stan wojny;
mianuje i odwołuje na wniosek premiera Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych;
na wniosek premiera może zarządzić całkowitą lub częściową mobilizację oraz użycie sił zbrojnych do obrony państwa;
uprawnienia dot. stanów nadzwyczajnych: wojennego i wyjątkowego - wprowadza prezydent na wniosek RM i następnie przedkłada…
… decyzji personalnych - mianuje i odwołuje przedstawicieli RP w innych państwach i org. m. (konieczna kontrasygnata, a w praktyce ważna rola też sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych), przyjmuje listy uwierzytelniające i akredytujące przedstawicieli dyplomatycznych;
ratyfikacja i wypowiadanie umów międzynarodowych;
postanawianie o stanie wojny - kompetencja zastępcza do Sejmu, gdy ten nie może się zebrać…
…., tylko w razie złamania przez nich prawa;
ograniczone możliwości oddziaływania na prace rządu, min. poprzez Radę Gabinetową - RM pod przewodnictwem prezydenta zwoływana przez niego w sprawach szczególnej wagi, ale jest to jedynie pole dyskusji, gdyż RG nie przysługują kompetencje RM oraz poprzez podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach zagranicznych i obronności (ale w znacznym stopniu okrojone);
stosunki z władzą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz