Zakres działania rady ministrów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres działania rady ministrów - strona 1 Zakres działania rady ministrów - strona 2 Zakres działania rady ministrów - strona 3

Fragment notatki:


ZAKRES DZIAŁANIA RADY MINISTRÓW art. 146 ust. 1 - polityka wewnętrzna i zagraniczna RP → polityka, tzn. nie tylko administracja/wykonywanie ustaw, ale i strategiczne decydowanie o kierunkach działania o politycznym charakterze; art. 146 ust. 2 - domniemanie kompetencyjne dla RM :
odnosi się do spraw polityki - te kompetencje wykonawcze związane z funkcją rządzenia;
odnosi się do spraw polityki państwa - a nie do spraw lokalnych, co do których domniemanie kompetencyjne przysługuje samorządowi terytorialnemu (art. 16 i art. 163); art. 146 to podstawowe i najważniejsze, ale nie wszystkie zadania RM :
ust. 3 - kierowanie administracją rządową , w sprawach nie przyznanych przez ustawy organom w związku z art. 146 ust. 3 pkt. 3;
kierowanie wykonaniem budżetu państwa , ale tutaj kompetencje ma podzielone z ministrem do spraw finansów. Łączy się to zadanie z ochroną interesów Skarbu Państwa (art. 146 ust. 3 pkt 4, 5, 6);
art. 146 ust. 3 pkt 1 - zapewnieni wykonania ustaw wraz z kompetencją do wydawania rozporządzeń normatywnych (pkt. 2);
art. 146 ust. 3 pkt 7 i 8 - zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz porządku publicznego w związku z art. 146 ust. 3 pkt 11 - sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności, ale musi tu współpracować z prezydentem, który też ma kompetencje i obowiązku w tej dziedzinie; w dziedzinie stosunków międzynarodowych :
art. 146 ust. 3 pkt 9 - ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, co ma szczególne znaczenie po przystąpieniu do UE;
art. 146 ust. 3 pkt 10 - zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji i zatwierdza i wypowiada inne umowy; art. 93 ust. 1 - RM może podejmować uchwały jako akty wewnętrzne i a contrario do art. 93 ust. 2 nie wymagają upoważnienia ustawowego w przeciwieństwie do zarządzeń premiera i ministrów, ale muszą spełniać pozostałe wymogi aktów wewnętrznych:
zgodność z prawem powszechnie obowiązującym;
adresowane tylko do organów podległych;
nie mogą tworzyć praw ani obowiązków obywateli, ani być podstawą decyzji wydawanych w postępowaniu administracyjnym;
podlegają kontroli sądowej w zakresie materialnym i kompetencyjnym, TK może generalnie uchylić, sądy mogą nie zastosować w konkretnym przypadku, a sądy administracyjne mogą uznać nieważność aktów i decyzji wydanych na ich podstawie.
PREZES RADY MINISTRÓW Kompetencje premiera koncentrują się na: tworzeniu rządu i wnioskowaniu o dokonywanie zmian w rządzie, a ponieważ to on kontrasygnuje akty prawne prezydenta jest jednocześnie jedynym partnerem głowy państwa. Z nim związane jest istnienie rządu, gdyż udzielenie votum nieufności lub nieudzielenie votum zaufania to zawsze obalenie rządu;

(…)

… w ministerstwach, kierowników urzędów centralnych, pełnomocników rządu, Szefa KPRM;
organizacji prac rządu i reprezentacji RM (art. 148 pkt. 1, 2 i 4), w tym może żądać informacji, sprawozdań, dokumentów, rozstrzyga spory kompetencyjne, wyznacza zastępstwo nieobecnego ministra;
kierowaniu prac terenową administracją rządową - powołuje i odwołuje wojewodów i wicewojewodów (na wniosek), kompetencje koordynacyjne i kierownicze (łącznie z ministrem właściwym do spraw administracji)
zwierzchnictwie nad osobami zatrudnionymi w administracji rządowej - art. 148 pkt. 7 i w korpusie służby cywilnej - art. 153 ust. 2;
nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego (art. 148 pkt. 6) choć ograniczony do legalności i w formach i granicach określonych w Konstytucji i ustawach;
stanowieniu prawa - wydawanie rozporządzeń (art…
… wskazany przez premiera. Obsługa urzędnicza kierownictwa to tzw. gabinet polityczny;
struktura urzędnicza obejmuje podział na departamenty (sprawy merytoryczne), sekretariaty (obsługa ministrów, komitetów, rad, zespołów), wydziały (komórki organizacyjne wewnątrz departamentów i wydziałów), a zatrudnione osoby powinny być apolitycznymi, fachowymi pracownikami, czemu służyć ma organizacja korpusu służby…
… i kierownicze (łącznie z ministrem właściwym do spraw administracji)
zwierzchnictwie nad osobami zatrudnionymi w administracji rządowej - art. 148 pkt. 7 i w korpusie służby cywilnej - art. 153 ust. 2;
nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego (art. 148 pkt. 6) choć ograniczony do legalności i w formach i granicach określonych w Konstytucji i ustawach;
stanowieniu prawa - wydawanie rozporządzeń (art…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz