Prezes Rady Ministrów i ministrowie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prezes Rady Ministrów i ministrowie. - strona 1 Prezes Rady Ministrów i ministrowie. - strona 2

Fragment notatki:

PREZES RADY MINISTRÓW Kompetencje premiera koncentrują się na: tworzeniu rządu i wnioskowaniu o dokonywanie zmian w rządzie, a ponieważ to on kontrasygnuje akty prawne prezydenta jest jednocześnie jedynym partnerem głowy państwa. Z nim związane jest istnienie rządu, gdyż udzielenie votum nieufności lub nieudzielenie votum zaufania to zawsze obalenie rządu; zakresie zadań i personalnej obsadzie ministerstw oraz innych organów centralnych , w tym sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwach, kierowników urzędów centralnych, pełnomocników rządu, Szefa KPRM; organizacji prac rządu i reprezentacji RM (art. 148 pkt. 1, 2 i 4), w tym może żądać informacji, sprawozdań, dokumentów, rozstrzyga spory kompetencyjne, wyznacza zastępstwo nieobecnego ministra; kierowaniu prac terenową administracją rządową - powołuje i odwołuje wojewodów i wicewojewodów (na wniosek), kompetencje koordynacyjne i kierownicze (łącznie z ministrem właściwym do spraw administracji) zwierzchnictwie nad osobami zatrudnionymi w administracji rządowej - art. 148 pkt. 7 i w korpusie służby cywilnej - art. 153 ust. 2; nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego (art. 148 pkt. 6) choć ograniczony do legalności i w formach i granicach określonych w Konstytucji i ustawach; stanowieniu prawa - wydawanie rozporządzeń (art. 148 pkt. 3 w zw. z art. 92) i zarządzeń (art. 93)
MINISTER 2 rodzaje - tzw. ministrowie resortowi i ministrowie bez teki;
stanowisko polityczne ; tzw. 2 twarze ministra : jako członek RM - hierarchia wewnątrz RM jest w przeważającej części nieformalna (nie licząc kierowniczej roli premiera), wg uRM RM działa kolegialnie, a każdy minister ma swoje obowiązki i prawa w tej strukturze:
prawo przedstawiania swojego stanowiska;
prawo głosowania;
obowiązek uczestniczenia na posiedzeniach;
obowiązek inicjowania i opracowywania polityki rządu w zakresie swojej kompetencji rzeczowej;
obowiązek realizowania polityki rządu ustalonej przez RM i związany z tym wymóg lojalności względem RM;
sytuacja prawna wszystkich ministrów jest taka sama, brak obecnie tzw. ministrów prezydenckich (MON, MSZ, MSW); jako jednoosobowy organ administracji rządowej - dot. tylko tzw. ministrów resortowych, a zakres ich działań wynika z przydzielonych im działów przez premiera w drodze rozporządzenia;
kieruje swoim działem - tzn. podejmuje rozstrzygnięcia i działania jakie uzna za konieczne, podległa mu struktura ma charakter hierarchiczny, tworzy organy pomocnicze w ramach swojego działu;
występuje jako organ naczelny w postępowaniu administracyjnym, a jego decyzje administracyjne są ostateczne i podlegają jedynie kontroli sądów administracyjnych;


(…)

… - powołuje i odwołuje wojewodów i wicewojewodów (na wniosek), kompetencje koordynacyjne i kierownicze (łącznie z ministrem właściwym do spraw administracji)
zwierzchnictwie nad osobami zatrudnionymi w administracji rządowej - art. 148 pkt. 7 i w korpusie służby cywilnej - art. 153 ust. 2;
nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego (art. 148 pkt. 6) choć ograniczony do legalności i w formach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz